Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.9.2024

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.9.2024

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 05-04-2024 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM-KP.110.1.8.2024 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 08.04.2024 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                                 Nr naboru: ZDM-KP.110.1.9.2024

 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem ulic na terenie miasta Gliwice.
 2. Przekazywanie, kontrola i odbiór pasa drogowego na czas prowadzenia robót niezwiązanych i związanych z gospodarką drogową, umieszczaniem liniowych urządzeń obcych, urządzeń obcych inne niż liniowe niezwiązanych i związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na prawach wyłączności.
 3. Przygotowywanie i wydawanie w imieniu PM, na podstawie wydanego upoważnienia, decyzji administracyjnych i uzgodnień na zajęcie pasa drogowego dla ww. celu wraz z ich rozliczeniem.
 4. Przygotowywanie i wydawanie w imieniu PM, na podstawie wydanego upoważnienia, decyzji administracyjnych i uzgodnień zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii występujących na urządzeniach infrastruktury technicznej niezwiązanej i związanej z potrzebami zarządzania pasem drogowym wraz z ich rozliczeniem.
 5. Prowadzenie nadzoru nad robotami na terenie dróg wewnętrznych należących do Gminy Gliwice, określanie warunków ich prowadzenia i odtworzenia terenu.
 6. Przekazywanie terenu, kontrola przebiegu robót i odbiór pasa drogowego po ich zakończeniu.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia wykonywania prac bez decyzji administracyjnej lub poza terminem jej ważności, przygotowanie i wydawanie w imieniu PM, na podstawie wydanego upoważnienia, decyzji orzekających (w razie naruszenia) o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat karnych za samowolne zajęcie pasa drogowego, wraz z ich rozliczeniem.
 8. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
 9. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji.

Wymagania niezbędne: 

Wykształcenie:

     a. wyższe techniczne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra  inżyniera o kierunku: budownictwo, drogownictwo, transport, inżynieria środowiska, geodezja, logistyka (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg, autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa, inżynieria ruchu.

    b. lub wyższe i 6-miesięczne doświadczenie w administracji drogowej lub w wykonawstwie ogólnobudowlanym lub w projektowaniu ogólnobudowlanym (udokumentowane np. zakresem czynności.)

     c. lub średnie techniczne oraz co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji drogowej lub w wykonawstwie ogólnobudowlanym lub w projektowaniu ogólnobudowlanym (udokumentowane np. zakresem czynności).

      2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

      3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 2. Znajomość przepisów dotyczących wydawania decyzji administracyjnych.
 3. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 4. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Mile widzialne:

Doświadczenie zawodowe, na podobnym stanowisku lub w wykonawstwie lub w projektowaniu.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, parter, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 7. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
 2. CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.
 5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

Dokumenty należy składać:

a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru - decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru.

Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 8 kwietnia 2024 r.

Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 10 kwietnia 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Data publikacji ogłoszenia: 12 marca 2024 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDorota Sokół
Data wytworzenia informacji2024-03-12 08:18:31
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-12 08:18:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-04-08 08:13:36
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-12 08:31:25
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-12 08:30:00
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-12 08:29:00
5 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2024-03-12 08:18:31