Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

1. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta w zakresie:
a. planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami;
b. planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich.

2. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

3. Celem prac Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach jest:
a. Udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne miasta oraz właściwych organów państwa.
b. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
c. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Gliwice i poprawa stanu istniejącej infrastruktury.
d. Budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w mieście,
e. Poprawa stanu technicznego dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.
f.  Budowa i utrzymanie dróg rowerowych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na zarządzanej sieci dróg publicznych.
g. Ustalenia na drogach publicznych miasta, strefy płatnego parkowania w centrum miasta, w której pobierana będzie opłata za parkowanie.
h. Wprowadzenie systemu Inteligentnych Systemów Transportowych na zarządzanej sieci dróg.
i. Ograniczenie wjazdu na teren miasta pojazdów powyżej 12t DMC.


Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
3. Pełnienie funkcji inwestora.
4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych.
9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
19. Nabywanie nieruchomości innych niż wyżej wymienione, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
20. Zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych na drogach publicznych.
21. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego.
22. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.
23. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 r. z późniejszymi. zmianami o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach.
24. Wprowadzenie płatnego parkowania na drogach publicznych.
25. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta w strefie płatnego parkowania.
26. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta.
27. Nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w obrębie miasta.
28. Zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem.
29. Przygotowywanie zezwoleń na wjazd dla pojazdów powyżej 12t DMC.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćInformację wprowadziła: Jadwiga Stiborska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:31:10
Informację wprowadził do BIPJadwiga Jagiełło-Stiborska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:31:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzenie informacji o realizowanych zadaniachJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 09:38:12
2Wprowadzenie informacji o realizowanych zadaniachJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 09:42:36
3Wprowadzenie informacji o realizowanych zadaniachJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 09:43:17
4Wprowadzenie informacji o realizowanych zadaniachJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-04 11:43:55
5Wprowadzenie informacji o realizowanych zadaniachJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-08 11:09:57
6Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 06:49:14
7Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-11 06:55:56
8Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-18 07:28:10