Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdm.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zdm.bip.gliwice.eu

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

    dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
    dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zdm.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Wiktorowski, adres poczty elektronicznej wiktorowski_j@zdm.gliwice.eu oraz Michał Bratuś, adres poczty elektronicznej bratus_m@zdm.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 30-08-684, oraz 32 30-08-631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zdm.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zdm.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zarząd Dróg Miejskich powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zarząd Dróg Miejskich może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zarząd Dróg Miejskich odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

budynek: ul.Płowiecka 31 w Gliwicach.


    Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
    Dla klientów dostępne jest jedno wejście - od ulicy Płowieckiej. Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym. Komunikacja pionowa w budynku zapewniona przez dwie klatki schodowe (jedna z nich, dostępna tylko dla pracowników) oraz windę. Komunikacja w budynku jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne na parterze, bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Natomiast budynek podzielony został na strefy z ograniczonym dostępem (wejście przy pomocy kart kontroli dostępu).
    Dostępność korytarzy, schodów i wind.
    Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się jedna winda,  przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz drugim piętrze.
    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    W windzie funkcjonuje głosowy system informacji o obecnej lokalizacji wind (po otwarciu drzwi, na każdej kondygnacji).

    Informacja o lokalizacji poszczególnych referatów działających w ZDM - w formie tablicy znajduje się na parterze budynku, jak również przed każdą ze stref na poszczególnych piętrach.
    Pracownik ochrony dostępny na parterze budynku, bezpośrednio przy Biurze Obsługi Interesantów.
    W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, Biura Obsługi Interesantów, znajdującego się na parterze budynku.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
    Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
    Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.


Aplikacje mobilne

ITS Gliwice - aplikacja dla systemu Android

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćInformację wprowadziła: Jadwiga Stiborska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:31:10
Informację wprowadził do BIPJadwiga Jagiełło-Stiborska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:31:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 05:52:40
2Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 10:30:08
3Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-11 06:54:44
4Wprowadzenie informacjiAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:08:12
5Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-15 09:55:11
6Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-15 09:55:14
7Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-18 07:17:07