Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.5.2024

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.5.2024

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 15-03-2024 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż nabór ZDM-KP.110.1.5.2024 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach,  pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Powyższy nabór pozostaje nierozstrzygnięty, ponieważ kandydat nie spełnił wymogów rekrutacji polegającym na tym, że nie osiągnął wymaganego progu punktowego w teście kwalifikacyjnym.

Data publikacji: 20 marca 2024 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy:

ZDM-KP.110.1.5.2024/1

Test merytoryczny i rozmowa kwalifikacyjna rozpoczną się 20.03.2024 r. godz. 08:00 w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, I piętro, pokój 100.

Data publikacji ogłoszenia: 18 marca 2024 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                           ZDM-KP.110.1.5.2024

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze w referacie utrzymania zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in. :

 1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki zielenią w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 2. Prowadzenie inwestycji związanych z zielenią w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 3. Współpraca z podmiotami utrzymującymi zieleń w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 4. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz analiza wniosków składanych przez zewnętrzne podmioty w zakresie zieleni zlokalizowanej w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 5. Planowanie inwestycji związanych z zielenią w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 6. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień do przetargów na bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 7. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, kontrola robót, obmiarów, odbiór robót, kontrola kosztorysów, faktur, rozliczenia robót utrzymaniowych zieleń w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice.
 8. Przygotowanie i gromadzenie dokumentów do archiwizacji związanych zielenią w pasie drogowym.
 9. Współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Gliwice,
 10. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz korespondencji.
 11. Przygotowywanie propozycji robót z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie:

a) wyższe o kierunku: Ogrodnictwo lub Architektura Krajobrazu lub Leśnictwo,

lub

b) wyższe na kierunkach innych niż wskazane w pkt. a, wówczas wymagane jest wykształcenie średnie techniczne - technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub technik leśnik oraz minimalny 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z utrzymywaniem terenów zieleni miejskiej.

2. Umiejętność rozpoznawania drzew, krzewów i bylin oraz posiadania wiedzy z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej, m.in.: utrzymywanie terenów zieleni - koszenie, grabienie, zabiegi agrotechniczne - zakładanie trawników, rabat, sadzenie i pielęgnacja roślin, a także znajomość sztuki ogrodniczej-chirurgia drzew, pielęgnacja oraz szkółkarstwa ozdobnego.

3. Znajomość m.in. Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym.

5. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Umiejętność praktycznego prowadzenia prac fitosanitarnych.
 2. Umiejętność praktycznego prowadzenia i odbioru prac na terenach zieleni.
 3. Znajomość przepisów wynikających z ochrony roślinności w pasach drogowych.
 4. Znajomość przepisów w zakresie ochrony fauny bytującej w pasach drogowych.
 5. Umiejętność praktycznej oceny stanu zdrowotnego roślin.
 6. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 7. Umiejętność prowadzenia rozmowy z Wykonawcami, klientami.
 8. Znajomość topografii miasta Gliwice.
 9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 10. Znajomość zakresu statutowej działalności Zarządu Dróg Miejskich.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego ( kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 7. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagana dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadecstwa, itp.), staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu) i kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia);
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, pod ogłoszeniem o naborze.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 15.03.2024 do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

 Dokumenty należy składać:

 a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru,

 b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 18.03.2024 r.

Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 20.03.2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 20.02.2024

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarcin Gomerski
Data wytworzenia informacji2024-02-20 08:42:04
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-02-20 08:42:04
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-20 09:39:01
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-20 09:37:59
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-18 10:15:48
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-02-20 08:52:55
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-02-20 08:50:49
6 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2024-02-20 08:42:04