Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.10.2024

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.10.2024

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 12-04-2024 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM-KP.110.1.10.2024 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 15.04.2024 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                 Numer naboru: ZDM-KP.110.1.10.2024

Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach

Zakres zadań, które między innymi będą wykonywane na stanowisku:

 1. Sprawdzanie, analizowanie, konsultowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego oraz rozpatrywanie ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. Udział w odbiorach oznakowania dróg.
 2. Przygotowywanie do zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektów stałej organizacji ruchu drogowego.
 3. Dokonywanie kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gliwice.
 4. Czynne uczestnictwo w procesie planowania i realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu oraz kontrola zgodności wykonania zleconych zmian organizacji ruchu zgodnie z przygotowaną i zatwierdzoną dokumentacją.
 6. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów do zatwierdzania przez Prezydenta Miasta Gliwice, w drodze decyzji, zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (m.in.: biegi sportowe, przemarsze, itd.)
 7. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na administrowanej sieci dróg.
 8. Współpraca z służbami miejskimi m.in.: Centrum Ratownictwa Gliwice, Straż Miejska, Policja i innymi organami administracji, samorządami oraz  zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
 9. Opiniowanie lokalizacji włączeń do dróg publicznych nowych planowanych inwestycji. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
 10. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod kątem możliwości włączenia do ruchu drogowego z nowopowstałych działek.
 11. Uczestniczenie w procesie uzyskania odszkodowania z polis sprawcy w związku z uszkodzeniami i zniszczeniami infrastruktury miejskiej.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: średnie.
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym lub administracji samorządowej.
 3. Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym.
 6. Kompetencje: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 7. Praktyczna znajomość pakietu MS-Office.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. Wykształcenie: wyższe (dopuszcza się również aplikowanie studentów ostatniego semestru studiów I i II stopnia w specjalności „Inżynieria Ruchu”); kierunki lub specjalności: transport, inżynieria ruchu, drogownictwo, budownictwo, logistyka, geodezja.
 2. Szkolenia z zakresu organizacji ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Znajomość topografii miasta Gliwice
 4. Praktyczna znajomość oprogramowania typu CAD.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, budynek i jego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz jest dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy samochodem służbowym poza stałe miejsce pracy.
 4. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
 5. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
 2. CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, itp.), staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu) i kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia);
 5. Formularz oświadczeń.

UWAGA
Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl
w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 do godziny 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Planowany termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej: 17 kwietnia 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 20 marca 2024 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Kondrusiewicz
Data wytworzenia informacji2024-03-20 10:35:04
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-20 10:35:04
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-04-15 08:01:23
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-20 10:58:08
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2024-03-20 10:57:36
4 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2024-03-20 10:35:04