Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.26.11.2018 Gliwice,  16-08-2018 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w pkt III. 1.3. Ogłoszenia o zamówieniu i w pkt 8.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wskazał w zakresie wymaganego doświadczenia, iż wystarczające jest dla wszystkich części Zamówienia wykazanie się doświadczeniem w zakresie zimowego utrzymania dróg pomimo, iż w zakresie zadań 8 i 11 (to jest Rejonu 8 i 11) posiadanie doświadczenia w zakresie usługi zimowego utrzymania dróg (w znaczeniu - jezdni) - zdecydowanie różni się od istoty realizacji zadań 8 i 11 (to jest Rejonu 8 i 11), które polegają odpowiednio na utrzymaniu zimowym chodników7 i przystanków7, które również wymagają zastosowania zupełnie odmiennej technologii i zupełnie odmiennego sprzętu.
Zamawiający, na wstępie tej części dokumentacji przetargowej, w której stawia ona wymóg w odniesieniu do doświadczenia, wskazuje, że „o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedze i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia1' a to poprzez wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu usługi „odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia".
O ile rzeczywiście w przypadku zadań (Rejonów) nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, doświadczenie usługi zimowego utrzymania dróg należy uznać za odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej w tych przypadkach przedmiotowi zamówienia, to jednak odmiennie jest w przypadku dwóch części zamówienia: Rejon 8 i Rejon 11, które odpowiednio dotyczą usług zimowego utrzymania chodników wraz ze Strefą Płatnego Parkowania i ścieżek rowerowych (Rejon nr 8) oraz przystanków' komunikacji miejskiej (Rejon nr 11).
Bezsprzecznym jest fakt iż, w treści Szczegółów-ego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał wyraźnego rozróżnienia co do usług zimowego utrzymania chodników oraz przystanków komunikacji, w stosunku do których również przewidział odmienne wymogi, między innymi wskazując, że w przypadku Rejonu 8, obejmującego swoim zakresem utrzymanie chodników7, niezbędne jest zatrudnienie aż 50 osób na podstawie umów o pracę, podczas gdy w przypadku części - Rejonów dotyczących utrzymania jezdni, takich wymogów nie stawiał. Warto także zaznaczyć, że w odniesieniu do chodników - z uwagi na to, iż jeden Rejon 8,w którym zawarte są chodniki wraz ze Strefą Płatnego Parkowania i ścieżki rowerowe w mieście Gliwice, wymaga dysponowania dużo większą ilością pojazdów w porównaniu do pozostałych zadań.
Wobec powyższego stwierdzić należy, że Zamawiający, dokonując w wyżej opisany sposób ustalenia wymogów udziału w postępowaniu w7 odniesieniu do Rejonu 8 i Rejonu 11 nie tylko doprowadził do sprzeczności w stworzonej przez siebie dokumentacji przetargowej, ale przede wszystkim prowadzi do skutku w postaci naruszenia uczciwej konkurencji w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający jednoznacznie umożliwia w ten sposób ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do Rejonu 8 i Rejonu 11 Wykonawcom, którzy nie posiadają doświadczenia w zakresie wykonania usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników7 wraz ze Strefą Płatnego Parkowania i ścieżek rowerowych (Rejon nr 8) oraz zimowego utrzymania przystanków7 komunikacji miejskiej (Rejon nr 11).
Opis warunku udziału w postępowaniu musi być nierozerwalnie związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz, musi być ukierunkowany na dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania przyszłej umowy i wyeliminowanie tych, których sytuacja podmiotowa takiej rękojmi nie daje, co potwierdza orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2016 roku sygn. akt KIO/892/16.
Wobec powyższego wnoszę o zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, a to poprzez zmianę wymogów- posiadanego doświadczenia w zakresie Rejonu 8 poprzez dookreślenie, iż wymagane jest doświadczenie w zakresie zimowego utrzymania chodników, a w zakresie Rejonu 11 poprzez dookreślenie, iż wymagane jest doświadczenie w zakresie zimowego utrzymania przystanków.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.

 

Pytanie nr 2:

Zamawiający określił w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (pkt 3 ppkt a-d) oraz § 3 pkt 2) Załącznika nr 4 do SIWZ obowiązek posiadania środków technicznych dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. Z drugiej jednak strony Zamawiający pominął przedstawienie tych wymogów w treści pkt III. 1.3) Ogłoszenia o zamówieniu i pkt 8.3 SIWZ. co skutkuje tym, iż dokumentacja postępowania, na którą składają się powyższe dokumenty, jest wewnętrznie sprzeczna, a nadto skutkuje naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, ponieważ dopuszcza uzyskanie zamówienia przez podmiot, który faktycznie nie będzie posiadał środków technicznych dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia.
Wobec tego proszę o wyjaśnienie:
- czy wykonawca, który nie posiada wyżej wskazanych środków technicznych (a w przypadku Rejonu 8 - również osobowych) może ubiegać się o udzielenie mu zamówienia, czy zostanie z postępowania wykluczony,
- w jaki sposób wykonawca ma wykazać posiadane zasoby z uwagi na fakt, iż Zamawiający dotychczas nie przewidział w dokumentacji przetargowej odpowiedniego oświadczenia,
- w jaki sposób Zamawiający będzie realizował wymóg posiadania wskazanych środków technicznych na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub przed rozpoczęciem jej obowiązywania, w szczególności jeśli Zamawiający nie ma zamiaru wykluczyć na etapie niniejszego postępowania wykonawcy nie dysponującego wskazanym wyżej potencjałem technicznym i osobowym.
Zdaniem Wykonawcy, wprowadzając rozbieżności pomiędzy treścią SOPZ a treścią SIWZ i Ogłoszenia, Zamawiający pozostaje niekonsekwentny i może w ten sposób negatywnie wpływać na decyzje podmiotów, które byłyby zainteresowane złożeniem oferty, bowiem nie jest jasne, czy brak posiadania wyżej wskazanych środków technicznych i osobowych, będzie prowadził do wykluczenia z postępowania, czy nie. Z drugiej strony, poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających minimalnych zdolności technicznych, naruszone zostają zasady uczciwej konkurencji poprzez umożliwienie uzyskania zamówienia przez podmioty nie będące w stanie wykonać zamówienia publicznego, którego dotyczy zamówienie, a które mogą złożyć korzystniejsze oferty cenowe w stosunku do podmiotów, które odpowiednim potencjałem dysponują. Doprowadza do sytuacji, w której istnieje realne zagrożenie uzyskania zamówienia przez podmiot, który nie posiada odpowiednich zdolności technicznych i osobowych, co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, w której zamówienie nie zostanie w ogóle wykonane lub będzie wykonywane w sposób nienależyty. Tym samym istnieje zagrożenie dla dyscypliny finansów publicznych, albowiem Gmina Gliwice może być wówczas narażona na wypłatę wysokich odszkodowań w przypadku wystąpienia szkód związanych z nienależytym wykonaniem zadania własnego, jakim jest zimowe utrzymanie jezdni i chodników, co potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie I ACa 956/16.
Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o precyzyjne ustalenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadanych zasobów technicznych (w tym osobowych), poprzez ich przeniesienie z Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.
Odpowiedź: 
Potencjał techniczny nie będzie weryfikowany w trakcie badania ofert. Weryfikacji będzie podlegała  jakość wykonanej usługi.
 
Pytanie nr 3:
Zamawiający ustalił w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (pkt 2 ppkt a), to jest Załącznik nr 6 do SIWZ, iż Zamawiający wymaga posiadania bazy sprzętowo- materiałowej (z której pługo - posypywarki będą wyjeżdżały do akcji i gdzie gromadzony będzie materiał) zlokalizowane były w lokalizacji zapewniającej dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy w rejonie w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę i jednocześnie pominął te wymogi w treści pkt III. 1.3) Ogłoszenia o zamówieniu i pkt 8.3 SIWZ, co skutkuje tym, iż dokumentacja postępowania, na którą składają się powyższe dokumenty, jest wewnętrznie sprzeczna, a nadto skutkuje naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, ponieważ dopuszcza uzyskanie zamówienia przez podmiot, który faktycznie nie będzie posiadał środków technicznych dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. W tym zakresie Wykonawca podziela poglądy co do wadliwości dokumentacji przetargowej wskazane w Pytaniu 2.
Analogicznie Zamawiający postąpił w odniesieniu do wymogu zawartego w pkt 2 ppkt f tiret drugi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do wymogu posiadania ekologicznego magazynu nie powodującego uciążliwości dla środowiska.
Dodatkowo Zamawiający nie wskazał, co rozumie przez „bazę magazynowo - sprzętową” oraz „ekologiczny magazyn nie powodujący uciążliwości dla środowiska” oraz w jaki sposób należy się wykazać posiadaniem tych środków technicznych.
Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o uwzględnienie przedmiotowych wymogów w treści pkt III. 1.3) Ogłoszenia o zamówieniu i pkt 8.3 SIWZ oraz ustalenie, że:
Wykonawca może posiadać bazę sprzętowo - magazynową w podziale na część sprzętową i na część magazynową, przy czym w takim przypadku uwzględnia, się czas dojazdu do części dalej położonej.
Bazy sprzętowo-materiałowe, w tym magazyny soli, muszą być ekologiczne, przez co rozumie się wymaganie, aby:
- teren bazy był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu (nawierzchnia szczelna, z zastosowaniem urządzeń kanalizacyjnych);
- miejsca magazynowania soli lub solanki były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; tzn ekologiczny magazyn soli musi być umieszczony na podłożu drogowym o nawierzchni asfaltowej w celu wyeliminowania przenikania soli do gruntu i wód opadowych;
- teren bazy był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, to znaczy aby dla terenu bazy posiadał pozwolenie wodnoprawne lub aby wyżej wskazane urządzenia były wyposażone w separatory skutkujące wydzieleniem substancji szkodliwych w taki sposób, by ścieki nie miały charakteru przemysłowych.
- na terenie bazy znajdowały się miejsca do parkowania pojazdów,
- na terenie bazy znajdowały się pomieszczenia socjalne dla pracowników".
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian. Weryfikacji podlegać będzie czas dojazdu na miejsce rozpoczęcia prac w trakcie wykonywania usługi.
 
Pytanie nr 4:
Zamawiający w treści pkt IV.2.6) Ogłoszenia wskazał, że wykonawcy będą związani ofertą przez okres co najmniej 2 miesięcy od daty składania ofert, podczas gdy SIWZ (jak również projekt formularzy ofertowych) wskazuje na okres 60 dni. Z uwagi na to, iż w tym przypadku terminy liczone są według ustawy Kodeks cywilny, może prowadzić to do rozbieżności co do terminu związania ofertą, bowiem okres związania ofertą 2 miesięcy może wynosić 61 lub nawet 62 dni.
Wobec powyższego, zwracam się o ujednolicenie Ogłoszenia i SIWZ w zakresie terminu związania ofertą.
Odpowiedź:
Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni.
 
Pytanie nr 5:
Zamawiający w treści § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 4 do SIWZ wskazuje, że za moment ustania opadów, Zamawiający przyjmuje czas kiedy stacje meteorologiczne będące w posiadaniu Zamawiającego nie rejestrują opadów. Czy Zamawiający przewiduje informowanie wykonawcy o chwili ustania opadów lub udostępni wykonawcy dostęp do tych danych w inny sposób? Brak dostępu, a w konsekwencji brak niezbędnych informacji, uniemożliwia ustalenie wykonawcy terminu wywiązania się z obowiązków na nim ciążących opisanych w pozostałych postanowieniach § 4 ust. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ.
Odpowiedź:
Każdy z Wykonawców po podpisaniu umowy uzyska dostęp online do stacji meteorologicznych.

Pytanie nr 6:
Zamawiający wskazał w § 4 ust. 10 Załącznika nr 4 do SIWZ dodatkowe obowiązki odnoszące się do wywiezienia śniegu. Analogiczny wymóg dotyczy wykonawcy Rejonu 8. Wobec tego proszę o wskazanie:
- czy przedmiotowy śnieg należy traktować jako odpad? Jeśli tak to pod jakim kodem należy go sklasyfikować?
-jakie są szacunkowe ilości śniegu, jaki ma zostać wywieziony?
- czy podjęcie wywozu śniegu na podstawie wskazanego postanowienia będzie uznawane jako odrębna doba prowadzenia Akcji Zima?
Odpowiedź:
-Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający traktuje śnieg jako odpad i klasyfikuje go kodem 20.03.03-odpady z czyszczenia ulic i placów.
-Ilość śniegu jaki ma zostać wywieziony uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.
-Wywóz śniegu będzie odbywać się będzie w ramach zleconej doby Akcji Zima.
 
Pytanie nr 7:
Czy przez „wykonawcę rejonów "drogowych”, o których mowa w § 4 ust. 17 i 18 należy rozumieć również wykonawcę zadań określonych jako Rejon 8 i Rejon 11? Czy może należy przez to rozumieć wykonawcę, którego zadaniem jest zimowe utrzymanie jezdni?
Odpowiedź:
Za Wykonawcę rejonów drogowych uznaje się wszystkich Wykonawców prowadzących prace w rejonach poza Rejonami 8 i 11.
 
Pytanie nr 8:
Wnoszę o obniżenie zastrzeżonych w treści § 9 Załącznika nr 4 do SIWZ kar umownych do 10% ich wartości, albowiem dotychczas zastrzeżone są karami rażąco wygórowanymi; ich naliczenie będzie skutkowało wielokrotnym przewyższeniem wartości wykonywanych poszczególnych usług i będzie prowadziło w oczywisty sposób do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego, podczas gdy kara umowna powinna stanowić rekompensatę za ewentualną szkodę i pokrywać koszty, jakie Zamawiający może ponieść w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zamówienia. Tymczasem wysokość zastrzeżonych kar umownych wskazuje na to, iż Zamawiający może sięgać po kary umowne celem uzyskania dodatkowych środków, bez względu na wartość poniesionej ewentualnie szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.
 
Pytanie nr 9:
W jaki sposób Zamawiający ma zamiar podjąć się weryfikacji, czy wskazany przez wykonawców czas dojazdu z bazy sprzętowo-magazynowej do miejsc wskazanych dla poszczególnych rejonów jest czasem realnym, pod kątem kryterium badania ofert?
Odpowiedź:
Weryfikacja zadeklarowanego czasu dojazdu będzie następowała zgodnie z zapisami umowy.
 
Pytanie nr 10:
Co oznacza zwrot „utylizacja” oraz „wysypisko”, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).
Odpowiedź:
Zwrot " utylizacja" tożsamy jest z zwrotem "unieszkodliwienie odpadów", a zwrot "wysypisko" z definicją składowiska odpadów zawartą w ustawie  z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).
 
Pytanie nr 11:
W związku z „utylizacją na wysypisku” należy rozumieć, że śnieg został przez Zamawiającego sklasyfikowany, jako odpad, ponieważ składowisko z samej definicji to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Wyjaśnienie zgodnie, z którym artykułem ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24) Zamawiający sklasyfikował tak śnieg.
Odpowiedź:
Jak odpowiedź na pytanie nr 6.
 
Pytanie nr 12 :
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24) art. 4. ust. 1. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając: 1) źródło ich powstawania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów w § 2. „Odpady w katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup”. Wyjaśnienie Zamawiającego, co jest źródłem powstawania śniegu, jako odpadu i czy Zamawiający uważa, że źródłem powstawania śniegu jest droga, jezdnia, chodnik, plac itp.
Odpowiedź:
Odpad powstaje wskutek zebrania go z jezdni, chodnika, placu, itp.
 
Pytanie nr 13:
W przypadku klasyfikacji śniegu, jako odpad 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placów, w grupie odpady komunalnych, podgrupie Inne odpady komunalne; wyjaśnienie czy śnieg spełnia definicję odpadów komunalnych zawartych w art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24): „odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości”
Odpowiedź:
Śnieg zebrany z ulic spełnia definicję odpadów komunalnych.
 
Pytanie nr 14:
Czy w związku z obowiązkiem utylizacji śniegu na wysypisku czy Zamawiający będzie każdorazowo pokrywał koszty tej utylizacji skoro Wykonawca ma to wykonać nieodpłatnie, a przecież każde legalnie działające składowisko odpadów posiada cennik według którego przyjmuje poszczególne rodzaje odpadów według określonych cen? Dla zachowania zasady bliskości odpady o kodzie 200303 muszą trafić na składowisko w Gliwicach w cenie wg aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej - 160,16 zł netto za każdą przyjętą tonę.
Odpowiedź:
Jak odpowiedź na pytanie nr 6.
 
Pytanie nr 15:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24) w art. 17 przedstawiono obowiązującą hierarchię postępowania z odpadami „Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami: 1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 2) przygotowywanie do ponownego użycia; 3) recykling; 4) inne procesy odzysku; 5) unieszkodliwianie”. Wyjaśnienie dlaczego Zamawiający przeznacza odpad do utylizacji na składowisku, a nie wskazuje na jego ponowne użycie, recykling czy inne procesy odzysku zgodnie z zapisami art. 17.
Odpowiedź:
Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia śniegu (odpadu) substancjami chemicznymi, nie może być on składowany w miejscu powstania, a winien być poddany utylizacji na składowisku.
 
Pytanie nr 16:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24) w art. 18 ust. 2 „Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi”, wyjaśnić czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
 
Pytanie nr 17:
W związku z klasyfikacją śniegu jako odpada wyjaśnić, czy Wykonawca powinien posiadać decyzję na zbieranie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz wpis do BDO jako transportujący odpad zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 podpkt. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24)
Odpowiedź:
Wykonawca winien posiadać wszystkie decyzje wymagane polskim prawem.
 
Pytanie nr 18:
Wyjaśnić jeśli Wykonawca zmagazynuje śnieg sklasyfikowany jako odpad (zgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie), a jego ilość ulegnie zmniejszeniu w związku z ociepleniem, czy niesie to za sobą jakiekolwiek konsekwencje?
Odpowiedź:
Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami.
 
Pytanie nr 19:
Zamawiający wskazuje jako miejsce utylizacji składowisko odpadów. Czy Zamawiający żąda kwitu wagowego oraz karty przekazania odpadu zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 tj. z dnia 2018.05.24) za przekazanie odpadu na składowisko?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami SIWZ i warunkami umowy.
 
Pytanie nr 20:
W związku z klasyfikacją śniegu jako odpadu oraz przekazania go do utylizacji na składowisku czy Zamawiający przewidział dostarczenie karty charakterystyki odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedź na pytanie nr 19.
 
Pytanie nr 21:
Wyjaśnienie, jeśli śnieg znajdujący się na drogach, jezdniach, placach określonych w SIWZ przez Zamawiającego został sklasyfikowany jako odpad i ma zostać zutylizowany na składowisku, to dlaczego ta sama zasada nie dotyczy śniegu, który jest usuwany przez właścicieli nieruchomości zgodnie z Uchwały nr XIII/323/2016 rady Miasta Gliwice z dnia 04 luty 2016 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, załącznik do uchwały, Rozdział 2 §3, który jest aktem prawa miejscowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest autorem ww. uchwały.
 
Pytanie nr 22:
Wyjaśnić, który zapis o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30 klasyfikuje śnieg jako odpad w rozumieniu zagospodarowywania odpadów powstających w obrębie gminy.
Odpowiedź:
Odpadem jest śnieg zebrany z: jezdni, chodników, placów, miejsc parkingowych. Ww ustawa nie klasyfikuje odpadów.
 
Pytanie nr 23:
Wyjaśnić, który zapis ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30 wskazuje na postępowanie ze śniegiem jako odpadem powstającym w obrębie gminy (selektywna zbiórka, rodzaj pojemników, częstotliwość odbioru)
Odpowiedź:
Przedmiotem postępowania przetargowego jest Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice.
 
Pytanie nr 24:
Wyjaśnić dlaczego zamawiający klasyfikuje śnieg jako odpad, skoro w art. 3 ust. 2 pkt. 11 (katalog zadań gminy) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30 wyraźnie wyodrębnia błoto, śnieg, lód, a nie określa ich jako odpady, które gmina ma obowiązek uprzątnąć
Odpowiedź:
Jak odpowiedź na pytanie nr 22.
 
Pytanie nr 25:
Zgodnie Kartą Charakterystyki Substancji/Preparatu chlorek sodu może powodować degradację środowiska naturalnego. Wyjaśnić czy Zamawiający wymaga, aby chlorek sodu był przechowywany zgodnie Kartą Charakterystyki Substancji/Preparatu w szczególności jeśli chodzi o jego magazynowanie tj. produkt nie może dostawać się do wód, ścieków, gleby, powinien być magazynowany z zapewnieniem wentylacji i suchym pomieszczeniu o szczelnym podłożu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenia postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Pytanie nr 26:
Zgodnie Kartą Charakterystyki Substancji/Preparatu chlorek sodu niesie za sobą zagrożenie ekotoksyczne tj. w nadmiarze działa szkodliwie na organizmy wodne i glebowe. Ilość chlorku sodu zmagazynowana do wykonania zadania należy uznać za bardzo dużą. Wyjaśnić czy Zamawiający wymaga, aby zmagazynowany chlorek sodu nie przedostał się do środowiska w związku z opadami atmosferycznymi oraz wiatrem, czy wypłukiwaniem i wywiewaniem go z otwartych pryzm oraz innych prowizorycznych i nieszczelnych budowli typu wiata, szopa i nie będących profesjonalnymi zbiornikami do magazynowania soli
Odpowiedź:
Jak odpowiedź na pytanie nr 25.
 
Pytanie nr 27:
Zgodnie Kartą Charakterystyki Substancji/Preparatu chlorek sodu działa drażniąco poprzez kontakt ze skórą i oczami oraz nadmierne spożycie może powodować uszkodzenie organów wewnętrznych, a w konsekwencji zgon. Czy Zamawiający wymaga, aby miejsce magazynowania było zamknięte przed dostępem osób trzecich, a teren gdzie znajduje się magazyn był ogrodzony i monitorowany.
Odpowiedź:
Jak odpowiedź na pytanie nr 25.
 
Pytanie nr 28:
Wyjaśnić, jeśli śnieg nie jest odpadem, to dlaczego zamawiający wymaga posiadania bazy magazynowo transportowej obowiązkowej dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w które określa wyłącznie warunki do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a nie określa warunków magazynowania środków opisanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Śnieg nie jest odpadam wytwarzanym na posesjach poszczególnych właścicieli nieruchomości. Rozporządzenie Ministra Środowiska nie definiuje wszystkich rodzajów baz, a jedynie te, które służą działalności typowego odbioru odpadów komunalnych z pojemników rozmieszonych na nieruchomościach w gminie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 oraz regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy, jako aktu prawa miejscowego.
Odpowiedź:
Śnieg zebrany z jezdni, chodników, palców, miejsc parkingowych itp. jest odpadem.
 
Pytanie nr 29:
Wyjaśnić, czy dla sprawnego usuwania śniegu oraz szybkiego reagowania na powstałe warunki atmosferyczne Zamawiający wymaga posiadania magazynu środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach w miejscu (Gliwice) prowadzonej akcji.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem SIWZ zał. nr 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zmówienia pkt.2 ppk a).

Pytanie nr 30:
W jakich konkretnych okolicznościach Zamawiający przewiduje zlecanie prowadzenia Akcji Zima w ramach uruchomienia przejazdu jednorazowego a jakich w systemie dobowym? Czy sposób prowadzenia prac będzie określony w oparciu o analizę występujących czy prognozowanych warunków atmosferycznych w danej dobie prowadzenia prac, np. przy prognozowanym lekkim opadzie do 3 cm, trwającym nie dłużej niż 1 godz., występowaniu zjawiska śliskości kondensacyjnej (szron na powierzchni dróg), mgły osadzającej szadź itp. będzie zlecany wyłącznie przejazd jednorazowy? Czy w innych przypadkach Zamawiający również przewiduje uruchamianie przejazdu jednorazowego, jeżeli tak to w jakich?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje, że zlecenie prac w ramach przejazdu jednorazowego będzie miało charakter prewencyjny. 

Pytanie nr 31:
Czy Zamawiający przewiduje zlecanie prac w ramach przejazdu jednorazowego lub usługi w systemie dobowym na wszystkich rejonach jednocześnie, czy przewiduje uruchomienie w jednym czasie zarówno przejazdu jednorazowego dla wybranych rejonów i akcji zima w systemie dobowym na innych wybranych rejonach?
Odpowiedź:
Zamawiający stosować będzie wachlarz dostępnych mu usług w zależności od warunków atmosferycznych w danym rejonie miasta.

 
  Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99