Oznaczenie sprawy: ZDM.26.11.2018
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31Gliwice44-121 Polska

Osoba do kontaktów: Pokój 113.Tel.: +48 323008634 E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu Faks: +48 323008699Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020
Numer referencyjny: ZDM.26.11.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
90620000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości ok. 472 km i powierzchni 4 392892 m2 na terenie Miasta Gliwice. Odśnieżaniem objęte są 892 ulice na terenie miasta wraz z miejscami parkingowymi oraz chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej powierzchni 829 543 m2, oraz Przystanki Komunikacji
Miejskiej. Uruchamianie Akcji Zima przez Zamawiającego obejmuje uruchomienie jednej doby utrzymania zimowego całego rejonu lub jednorazowego przejazdu przez cały rejon.
Zamówienie będzie realizowane w podziale na zadania, przy czym każdemu spośród zadań odpowiada jeden rejon odśnieżania. WYKAZ W-1 zawiera szczegółowy wykaz wszystkich ulic w rejonach. W Wykazie W1 rejony oznaczone literą "A" obejmują ulice i drogi niepubliczne dla których zarządcą jest Miasto Gliwice w związku z tym umowy dotyczące zimowego utrzymania w tych rejonach zawierane będą pomiędzy Miastem Gliwice a wybranymi wykonawcami.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 32 310 185.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 1
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 1
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 279 629.63 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 2
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 2
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 996 296.30 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 3
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 3
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 138 888.89 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 4
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 422 222.22 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 5
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 5
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 637 962.96 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 6
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 6
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 568 518.52 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 7
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 7
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 996 296.30 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 8
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 8
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 696 296.30 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 9
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 9
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacj izamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 138 888.89 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 10
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 10
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 639 814.81 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 11
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 11
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 212 037.04 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Rejon Nr 12
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zimowe utrzymanie - Rejon nr 12
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 583 333.33 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca udowodni, że wykonał w jednym sezonie zimowym (2015/2016, 2016/2017,2017/2018) usługę/lub usługi zimowego utrzymania dróg na powierzchni:
dla Rejonu 1 - 260 000 m2
dla Rejonu 2 - 260 000 m2
dla Rejonu 3 - 400 000 m2
dla Rejonu 4 - 600 000 m2
dla Rejonu 5 - 550 000 m2
dla Rejonu 6 - 170 000 m2
dla Rejonu 7 - 300 000 m2
dla Rejonu 8 - 700 000 m2
dla Rejonu 9 - 400 000 m2
dla Rejonu 10 - 300 000 m2
dla Rejonu 11 - 40 000 m2
dla Rejonu 12 - 100 000 m2
Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi dotyczące poszczególnych Rejonów są sumowane, np;
- składając ofertę ofertę na Rejony 1 i 2 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1 usługi na min. 520 000m2 lub 2 usług po min. 260 000 m2 każde realizowanych w tym samym czasie,
- składając ofertę ofertę na Rejony 3 i 4 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1 usługi na min. 1 000000 m2 lub 2 usług odpowiednio min. 400 000 m2 i 600 000 m2 realizowanych w tym samym czasie itd.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy i dokumentami zamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Sala 100, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
 

 
Główny Specjalista
 
16-07-2018 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
16-07-2018 r.  Anna Gilner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej