ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.11.2018 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020

REJON NR 4

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

   

CENA NETTO
PLN

WARTOŚĆ
VAT
PLN

CENA BRUTTO
PLN

SZACO- WANE
ILOŚCI

ŁĄCZNIE ILOCZYN KOLUMN 3x4
BRUTTO PLN

1 2 3 4 5
1.

DOBA
PROWADZENIA
"AKCJI ZIMA"

      60  
2. PRZEJAZD JEDNORAZOWY       100  
3. DOBA PROWADZENIA "AKCJI ZIMA" W REJ. 4A       110  
4.

POZIMOWE
ZAMIATANIE
REJONU

      2  
ŁĄCZNIE BRUTTO PLN
SUMA POZYCJI 1, 2, 3 i 4
 

(Łącznie cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

*Szacunek ilościowy prac, został określony wyłącznie po to aby dać Wykonawcom wspólną podstawę wyceny oferty. Liczba zamawianych usług może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakże wartość całkowita zamówienia nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na to zadanie w budżecie Zamawiającego.

Deklarowany czas dojazdu do Rejonu (miejsce rozpoczęcia prac określone w zał. nr 6) .............................. minut.

Deklarowany czas zakończenia pozimowego zamiatania Rejonu:  .................. dni.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Hasło dostępu do pliku JEDZ:.............................................................

Informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ: ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;

   
 • oświadczam(y), że wniosłem (wnieśliśmy) wadium w formie

  ....................................................................................
 • oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej