ZDM.55406.8.2013
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach. 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający: 
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę 14 tys.€ a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
29-08-2013 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 09-10-2013 r.
Nr zawartej umowy:
ZDM-139/2013
Wybrany wykonawca (nazwa):

Konsorcjum firm:
PROJEKTOWANIE W BUDOWN. OGÓLNYM I PRZEMYSŁ. - CICHOŃSKI JACEK (PWBOIP) ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53C, 44-105 GLIWICE
ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU-SYSTEMY PROJEKTOWE A. Dumnicki i s-ka PRZEMYSŁOWA 7, 41-902 BYTOM


Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
21-10-2013 nr ogłoszenia 219099-2013
Wartość zawartej umowy
netto:
95 700,00
brutto: 
117 711,00
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)