oznaczenie sprawy: ZDM.55406.8.2013
nr kor.:   
 

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach.

 
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm:
PROJEKTOWANIE W BUDOWN. OGÓLNYM I PRZEMYSŁ. - CICHOŃSKI JACEK (PWBOIP),
ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53C, 44-105 GLIWICE
ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU-SYSTEMY PROJEKTOWE A. Dumnicki i s-ka,
PRZEMYSŁOWA 7, 41-902 BYTOM
 z ceną 117 711,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
KLOTOIDA SP. J.
BOCHENKA 16A, 30-693 KRAKÓW
87,88
87,88
2.
Konsorcjum firm:
PROJEKTOWANIE W BUDOWN. OGÓLNYM I PRZEMYSŁ. - CICHOŃSKI JACEK (PWBOIP)
ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53C, 44-105 GLIWICE
ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU-SYSTEMY PROJEKTOWE A. Dumnicki i s-ka
PRZEMYSŁOWA 7, 41-902 BYTOM
100,00
100,00
3.
EUROPROJEKT PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
JASKROWA 15, 43-382 BIELSKO-BIAŁA
92,02
92,02
 
Zawiadomienie podlega publikacji od 23-09-2013 r. do 30-10-2013 r.


Przewodniczący komisji przetrgowej

20-09-2013 r. Paweł Pendziałek
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

23-09-2013 r. Elżbieta Tomaszewska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)