Zarząd Dróg Miejskich  
 
 
ZDM.55406.8.2013 Gliwice,  09-09-2013 r.


 
Dotyczy: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. III B w ramach zamówienia należy opracować plan BIOZ. Opracowanie takiego planu należy do obowiązków kierownika budowy. Do obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Prosimy o potwierdzenie lub zweryfikowanie zapisów SIWZ.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt III B należy opracować plan informacji BIOZ.


Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie ilość podziałów nieruchomości jakie należy przyjąć do oferty. Ewentualnie prosimy  wprowadzić do oferty cenę  jednostkową za podział, na podstawie której zostanie określone wynagrodzenie za faktycznie wykonane podziały.

Odpowiedź:
Liczba podziałów jest uzależniona od wyboru wariantu.


Pytanie nr 3:
Czy zamawiający posiada wiedzę na temat rodzaju oraz ilości sieci występujących w rejonie inwestycji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wiedzy dotyczącej rodzaju oraz ilości sieci występujących w rejonie inwestycji.


Pytanie nr 4:
Prosimy o podanie klasy technicznej ul. Toszeckiej.

Odpowiedź;
Ulica Toszecka jest drogą klasy G.

Pytanie nr 5;
Czy na przebudowywanym odcinku ulicy Zamawiający przewiduje wymianę całej konstrukcji nawierzchni czy wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji?

Odpowiedź;
Zamawiający przewiduje wymianę konstrukcji nawierzchni.

Pytanie nr 6:

Jaki zakres opracowań geologicznych i geotechnicznych jest wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zakresu opracowań geologicznych i geotechnicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie -Dziennik Ustaw nr 43 , załącznik nr 4.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza jako jeden z wariantów przebudowy, wariant skrzyżowania w różnych poziomach? Czy oferta powinna obejmować również projekt obiektów inżynierskich?

Odpowiedz;
Zamawiający nie przewiduje przebudowy skrzyżowania w różnych poziomach w związku z czym oferta nie powinna przewidywać takiego wariantu.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie liczby pobytów w ramach pełnionych nadzorów autorskich jakie należy przyjąć do oferty. Ewentualnie prosimy wprowadzić do oferty cenę jednostkową za pełnienie jednego nadzoru, na podstawie której zostanie określone wynagrodzenie za faktycznie wykonywane nadzory.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podania ceny ryczałtowej za pełnienie nadzoru autorskiego.

 

 
  Z poważaniem

Elżbieta Tomaszewska

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-98
pawel.pendzialek@zdm.gliwice.pl