Oznaczenie sprawy: ZDM.55406.8.2013
Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach.

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice- pok.108 lub na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: -
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania ulic Toszecka/Myśliwska/Pionierów w Gliwicach".

I. Zakres przedsięwzięcia:
1. Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego w celu zwiększenia przepustowości ulicy Toszeckiej np. poprzez wykonanie dodatkowych pasów na ciągu głównym ulicy Toszeckiej
2. Wykonanie nowych programów sygnalizacji świetlnej dostosowanych do wprowadzonych zmian na skrzyżowaniu. Ze względu na fakt, iż sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów pracuje w koordynacji z sygnalizacjami świetlnymi Toszecka - Śliwki - Świętojańska oraz Śliwki - Szobiszowicka (przejście dla pieszych) wykonawca zobowiązany jest również do wprowadzenia korekt w programach koordynacyjnych. Na dzień dzisiejszy w/w sygnalizacje pracują w 4 planach koordynacyjnych (120s, 100s, 90s, 80s). Dodatkowo w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać minimum 3 programy awaryjne na skrzyżowaniu ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów uwzględniające zwiększenie przepustowości na wybranych relacjach (do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu)
3. Korekta łuków w celu zwiększenia płynności przejazdu autobusów komunikacji miejskiej
4. Uporządkowanie pasów ruchu pojazdów oraz ciągów pieszych. Ponadto, należy rozważyć wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego np. azylów na przejściu dla pieszych w istniejący układ drogowy.
5. Uporządkowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej. W ramach projektu należy wykonać zatokę autobusową dla kierunku od Pyskowic w kierunku Centrum.

Projekt budowlano wykonawczy powinien obejmować przebudowę ulicy Toszeckiej minimum na odcinku od zjazdu na stację Lotos do skrzyżowania ulic Toszecka/Żbożowa
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 71.32.20.00-1 - nazwa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie przynajmniej trzy projekty budowlano-wykonawcze budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każdy.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjał wiedzy i doswiadczenia podlega zsumowaniu.
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia (zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.1994 nr89 poz.414 z późn.zm.), a w szczególności co najmniej:
1) Dwóch projektantów posiadających uprawnienia projektowe w zakresie dróg lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,
2) Dwóch projektantów posiadających uprawnienia do sporządzania projektów sieci i  nstalacji eletrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inzynierów budownictwa,
3) Dwóch projektantów posiadających uprawnienia do sporządzania projektów sieci wod.-kan. wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inzynierów budownictwa,
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  -Wykaz usług (Załącznik nr 5) i dowody potwierdzające należyte wykonanie można ograniczyć do 3 usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale 8. pkt.1 ,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 100,00%
Termin składania ofert: 12-09-2013 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 12-09-2013 r. o godz. 10:15.
Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna)
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) z powodu wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy- zmiana terminu realizacji zamówienia,
b)wystąpienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które zależą od decyzji innych organów lub instytucji np. przedłużające się postępowania administracyjne w zakresie wydania niezbędnych decyzji - w zakresie terminu realizacji umowy
c)zmiana osób wymienionych w § 8 umowy,z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
-
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 29-08-2013  r.
 
specjalista
 
14-08-2013 r.  Wiesława Kruczek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
29-08-2013 r.  Elżbieta Tomaszewska
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej