ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.55406.8.2013 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

______________________________________________________________
(NIP)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
 

CENA BRUTTO


PROJEKT
 

NADZÓR AUTORSKI
 


ŁĄCZNIE 

 
(Łączna cena brutto słownie:

....................................................................................................................................................................................)

Cenę ofertową ustalono przy stawce j.n.p. w wysokości: ......... zł brutto.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Oferujemy na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję w poniżej wskazanym zakresie:

............................................................................................................................................................................
 

Oświadczamy, że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert; 

Podwykonawcy

 • Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

  .................................................................................................................................................................
   
  .................................................................................................................................................................

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;

Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej