Gliwice, 29-08-2013 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.55406.8.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 200 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach.
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-98
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.32.20.00-1 - nazwa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania ulic Toszecka/Myśliwska/Pionierów w Gliwicach".

I. Zakres przedsięwzięcia:
1. Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego w celu zwiększenia przepustowości ulicy Toszeckiej np. poprzez wykonanie dodatkowych pasów na ciągu głównym ulicy Toszeckiej
2. Wykonanie nowych programów sygnalizacji świetlnej dostosowanych do wprowadzonych zmian na skrzyżowaniu. Ze względu na fakt, iż sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów pracuje w koordynacji z sygnalizacjami świetlnymi Toszecka - Śliwki - Świętojańska oraz Śliwki - Szobiszowicka (przejście dla pieszych) wykonawca zobowiązany jest również do wprowadzenia korekt w programach koordynacyjnych. Na dzień dzisiejszy w/w sygnalizacje pracują w 4 planach koordynacyjnych (120s, 100s, 90s, 80s). Dodatkowo w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać minimum 3 programy awaryjne na skrzyżowaniu ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów uwzględniające zwiększenie przepustowości na wybranych relacjach (do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu)
3. Korekta łuków w celu zwiększenia płynności przejazdu autobusów komunikacji miejskiej
4. Uporządkowanie pasów ruchu pojazdów oraz ciągów pieszych. Ponadto, należy rozważyć wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego np. azylów na przejściu dla pieszych w istniejący układ drogowy.
5. Uporządkowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej. W ramach projektu należy wykonać zatokę autobusową dla kierunku od Pyskowic w kierunku Centrum.
6. Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Toszeckiej (nad DK-88) nie wchodzi w zakres zadania. W projekcie przebudowy ulicy Toszeckiej należy dowiązać się do istniejących parametrów w/w obiektu.

Projekt budowlano wykonawczy powinien obejmować przebudowę ulicy Toszeckiej minimum na odcinku od zjazdu na stację Lotos do skrzyżowania ulic Toszecka/Żbożowa

II. Podział na etapy
1. I Etap - koncepcja w minimum trzech wariantach - do uzgodnienia z Zamawiającym,
2. II Etap - wykonanie projektu budowlano -wykonawczego wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Tryb uzyskania oraz rodzaj dokumentu zezwalającego na realizację robót będzie zależał od zakresu i uwarunkowań formalno-prawnych wynikających z przyjętej koncepcji.

III. Dodatkowe wymagania:

A. I Etap- koncepcja

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Toszecka/Myśliwska/Pionierów w minimum trzech wariantach. Przedstawiona koncepcja powinna być poprzedzona analizą ruchowa przebudowywanego układu komunikacyjnego bazująca na aktualnych pomiarach ruchu, które leżą po stronie wykonawcy. Termin wykonania pomiarów należy uzgodnić z zamawiającym.
Dodatkowo zamawiający informuje, iż wybór ostatecznej koncepcji na podstawie której wykonawca będzie wykonywać projekt budowlano - wykonawczy nastąpi w terminie do miesiąca od dnia złożenia w siedzibie tutejszego Zarządu koncepcji przebudowy skrzyżowania w minimum trzech wariantach.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koncepcji w minimum 2 egzemplarzach. Przedstawione warianty powinny uwzględniać organizację ruchu (pionową i poziomą) oraz podstawowe założenia dla sygnalizacji świetlnej. Rysunki przedstawiając proponowane rozwiązania przebudowy układu komunikacyjnego powinny być w skali 1:500.

B. II Etap - projekt budowlano - wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy powinien spełniać następujące wymogi:

1. Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj. Dz.U. z 2008 nr193, poz1194 z póżn. zm./*
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz. 2072);
4. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U.
nr 43 z 1999 r.
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 Maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 63, poz. 735) z póżn. zm.;
6. Posiadać wszystkie niezbędne wymagane uzgodnienia i opinie,- w przypadku przyjęcia dla realizacji zadania trybu "specustawy" tj. w oparciu o decyzję ZRID,

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zawierać:

1. Projekt budowlany,
2. Projekt wykonawczy oraz plan BIOZ,
3. Projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego istniejących sieci ich parametry i rok budowy).
4. Inwentaryzację zieleni, plan wyrębu i projekt nasadzeń zastępczych oraz uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z rozwiązaniem projektowym.
5. Projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem),
6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem),
7. Przedmiary robót z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz.2072 )
8. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego (Dz. U nr 130 poz. 1389.) z rozdziałem na etapy i branże, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
9. O ile zajdzie taka potrzeba dokumentację geodezyjno - prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w tym między innymi: uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie terenu, konieczne do realizacji inwestycji, uzyskanie pisemnej zgody na podział i sprzedaż nieruchomości koniecznych do realizacji inwestycji, dokonanie wstępnego podziału geodezyjnego nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.02.1998 r. Dz. U. nr 25 poz.130 i przygotowanie wniosków - o wydanie decyzji wystąpi Zamawiający oraz przygotowanie wniosków na zmianę użytku, jeżeli jest to konieczne,
10. Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedstawionych rozwiązań projektowych wyboru wariantu z koncepcji do dalszych etapów projektowania,

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien zawierać:

1. Wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie w tym opinię organu zarządzającego ruchem, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przesyłowego w sytuacji zmiany lub budowy nowej zatoki postojowej czy zmiany lokalizacji lub wyznaczenia nowego miejsca zatrzymania się pojazdów komunikacji publicznej;
2. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
3. Plan sytuacyjny przedstawiający wykresy trójkątów widoczności na skrzyżowaniach,
4. Plan sytuacyjny przedstawiający trajektorię ruchu pojazdów dla wszystkich relacji,
5. Plan sytuacyjny w skali 1:500 uwzględniający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
6. Parametry geometrii drogi;
7. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (wraz z uwzględnieniem koordynacji sygnalizacji świetlnych)
8. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
9. Przewidywany termin wprowadzenia stałej (nowej) organizacji ruchu;

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien zawierać:

1. Wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie w tym opinię organu zarządzającego ruchem, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przesyłowego w sytuacji zmiany lokalizacji lub wyznaczenia nowego miejsca zatrzymania się pojazdów komunikacji publicznej;
2. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
3. Plan sytuacyjny w skali 1:500 uwzględniający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
4. Parametry geometrii drogi;
5. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (w przypadku gdy tymczasowa organizacja ruchu będzie kolidować z istniejącą sygnalizacją świetlną)
6. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze oraz wprowadzone zmiany w organizacji ruchu;
7. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu;

Wymagania dodatkowe.

1. Jednostka Projektowania przygotuje komplet dokumentacji, pozwalającej Zamawiającemu na wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, wydanie decyzji ZRID, czy zgłoszenia robót niepodlegających pozwoleniu na budowę i przekaże je oddzielnym protokołem.
2. Dodatkowo Jednostka Projektowania przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową na nośniku elektronicznym - ( płyta CD) w następujących formatach: PDF (całość dokumentacji), DWG (rysunki), WORD (opisy i SSTWiORB), EXCEL (przedmiary robót).
3. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do informowania na bieżąco o postępie prac projektowych i prowadzonym postępowaniu formalno-prawnym.
4. Koszty wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych uznanych przez wykonawców za niezbędne leżą po stronie Jednostki Projektowej oraz należy uwzględnić w ofercie.
5. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (decyzję ZRID lub dokonania zgłoszenia robót).
6. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w w/w przepisach oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i stosowania ich na bieżąco.

Forma i ilość kompletów opracowań:

1. 5 kompletów projektu budowlanego osobno dla każdej branży (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające),
2. 5 kompletów projektu wykonawczego, 5 kompletów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 5 kompletów przedmiarów - wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072),
3. 2 komplety kosztorysów inwestorskich (osobno dla każdej branży) wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego (Dz. U nr 130 poz. 1389.),
4. 2 egz. w postaci elektronicznej na CD (1 kpl w formie pliku .pdf oraz pliki edytowalne opisane w "wymaganiach dodatkowych" pkt 2, łącznie z podkładami mapowymi) zawierające: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary (zgodnie z STWiORB),
5. 5 kompletów projektu docelowej organizacji ruchu wraz z programami sygnalizacji świetlnych - na mapach w skali 1:500

4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie przynajmniej trzy projekty budowlano-wykonawcze budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każdy.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjał wiedzy i doswiadczenia podlega zsumowaniu
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia (zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.1994 nr89 poz.414 z późn.zm.), a w szczególności co najmniej:
1) Dwóch projektantów posiadających uprawnienia projektowe w zakresie dróg lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,
2) Dwóch projektantów posiadających uprawnienia do sporządzania projektów sieci i  nstalacji eletrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inzynierów budownictwa,
3) Dwóch projektantów posiadających uprawnienia do sporządzania projektów sieci wod.-kan. wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inzynierów budownictwa,
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione powyżej.
 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta


1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  -Wykaz usług (Załącznik nr 5) i dowody potwierdzające należyte wykonanie można ograniczyć do 3 usług potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale 8. pkt.1 ,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
 
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 • pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,
6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,

7) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie lub faksem,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach."
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.


11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pan Dawid Ochód - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-67, fax +48 32/300-86-98, pok. 203, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Wiesława Kruczek - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/300-86-35, fax +48 32/300-86-98, pok. 108, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach.

Nie otwierać przed 12-09-2013 r. godz. 10:15 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 12-09-2013 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12-09-2013 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).
 
16. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,
2) Wykonawca dokona wyceny prac projektowych uwzględniając wszystkie prace opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i określi w Formularzu Oferty cenę ryczałtową wykonania prac projektowych oraz poda stawkę jednostki nakładu pracy. (Wycenę prac projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy).
3) Wykonawca określi w Formularzu Oferty koszt pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
4) Koszt wszelkich materiałów i prac pomocniczych uznanych przez wykonawców za niezbędne uzgodnień obligatoryjnych, podatek VAT, innych opłat należy ująć w oferowanej kwocie ryczałtowej.
5)cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
6) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
7) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

 
 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
6) przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) wykonawca złoży harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy oraz wycenę prac projektowych.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4.

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) z powodu wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy- zmiana terminu realizacji zamówienia,
b)wystąpienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które zależą od decyzji innych organów lub instytucji np. przedłużające się postępowania administracyjne w zakresie wydania niezbędnych decyzji - w zakresie terminu realizacji umowy
c)zmiana osób wymienionych w § 8 umowy,z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.

 
24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom

1) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom,

 
25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz  usług,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz osób,

 
Dyrektor Jednostki
 
29-08-2013 r.  Elżbieta Tomaszewska 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)