ZDM-ZPU.26.34.2023
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania pn. : "Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa" 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
22-12-2023 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):  unieważnienie postępowania Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
  06-02-2024 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
 

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

14-02-2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00105210/01
Wartość zawartej umowy
netto: zł
brutto: 
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Joanna Latta
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3) ustawy PZP tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.