Oznaczenie sprawy: ZDM-ZPU.26.34.2023
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania pn.:"Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa"
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22-12-2023  

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania pn. :"Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa (...)".SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2400092511.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Płowiecka 311.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 30086351.5.9.) Adres poczty elektronicznej: latta_j@zdm.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania pn. :"Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa (...)".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23bc043d-9e5f-11ee-948d-82b0c04ef8502.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021753/16/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.3.10 Wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania pn.:"Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23bc043d-9e5f-11ee-948d-82b0c04ef8503.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresemhttps://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej.3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunkikorzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”,2) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania,3) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,4) dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, wskazane w rozdziale "Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne" oraz "Opis sposobu przygotowania i składania oferty" niniejszej specyfikacji, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KIR), z uwzględnieniem rodzajuprzekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.Ponadto, do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania dokumentów w formacie ".rar", natomiast do danych zawierających informacjegraficzną - format ".bmp". Preferowane przez Zamawiającego formaty:a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg);b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania,5) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:a) w formatach danych określonych w pkt 9) i przekazuje się jako załącznik, lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. w treści wiadomości e-mail (z uwzględnieniem pkt 18) lub w treści "Formularza do komunikacji",6) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wrazz jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” - dotyczy zarówno etapu składania ofert oraz dokumentów/oświadczeń składanych w toku postępowania o zamówieniepubliczne,dalsza część w sekcji IX3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 26 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM-ZPU.26.34.20234.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadaniapn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego,gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkówprzedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,2) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,3) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Jednostki Projektowej4.3.6.) Waga: 404.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach:a) inżynieryjnej drogowej (koordynator) - posiadającego doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub koncepcji projektowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg (ulic) o klasie technicznej min. L, o wartości co najmniej 250 000 zł. brutto,b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień opisach powyżej przez jedną lub kilka osób.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww. warunek będzie oceniany łącznie.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pózn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniombudowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdyz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegaćna zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązaniapodmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁACZNIK NR 11 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób,b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobectego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, ze samodzielniespełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapieskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatuSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązaniapodmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁACZNIK NR 10 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobectego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielniespełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapieskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu umownego i/lub harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją w szczególności: zdarzenia związane z działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar o dużych rozmiarach, huragan lub trąbę powietrzną, gwałtowne, ulewne deszcze z podtopieniami, obfite i gwałtowne opady śniegu), epidemie lub pandemie, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne, niepokoje społeczne), a także działania władzy państwowej (np. stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, zakazy importu lub eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczenie), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia – o czas w jakim Siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające realizacje przedmiotu umowy występowały,b) wystąpienia wydłużenia terminu realizacji inwestycji - o czas tego wydłużenia,c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływna realizację przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian lub niezbędny do dostosowania się do wprowadzonych zmian,d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów wydających decyzje wskazane w §3 ust. 16 - o czas wydłużenia tych postępowań,e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – o czas niezbędny na przeprowadzenie tych postępowań,f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. konieczności wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy - o czas niezbędny do zrealizowania tych okoliczności,g) wystąpienia zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie mających wpływ na zakończenie terminu realizacji dokumentacji projektowej - o czas niezbędnyna dostosowanie do nowych przepisów,h) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiamii postępem technicznym – o czas niezbędny do wdrożenia;

Szczegółowy zakres zmian określa wzór umowy , załącznik do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-11 10:008.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-11 10:308.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-09SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE7) komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokumentz wszytym podpisem (typ wewnętrzny),8) możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia,9) wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”, 10) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza),11) minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia,12) w przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999lub drogę elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.plw zakładce „Zgłoś problem”,13) Zamawiający dopuszcza komunikacje za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:latta_j@zdm.gliwice.eu (nie dotyczy składania ofert).

 
Główny Specjalista
 
22-12-2023 r.  Joanna Latta
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
22-12-2023 r.  Anna Gilner
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej