Oznaczenie sprawy: ZDM-ZPU.26.17.2021
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 07-10-2021  

Polska-Gliwice: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2021/S 198-516729

Ogłoszenie o zamówieniu

UsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM-ZPU.26.17.2021Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata ZacharaE-mail: zachara_m@zdm.gliwice.euTel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12640Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

Sekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r.

Numer referencyjny: ZDM-ZPU.26.17.2021II.1.2)Główny kod CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. z podziałem

na zadania:

Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1

Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2

Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3

Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4

Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5

Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników

Zadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzen nagłych

Zadanie nr 8 - Sprzatanie Rynku oraz Starówki

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich zadan zawarty został w Załaczniku nr 6

do niniejszej SWZ wraz z wykazem ulic W1, który stanowi załacznik nr 11 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: takOferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

W zakresie Zadania od nr 1 do 5 Wykonawcy lub podmioty wystepujace wspólnie moga składac

oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złozona na wiecej niz 2 zadania w zakresie

Zadan od nr 1 do 5 zostanie przez zamawiajacego odrzucona.

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1

Część nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 1 – „Oczyszczanie jezdni w rejonie nr 1 ” polegającego na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni. Usuwaniem przerostu traw i chwastów oraz zmywaniu mechanicznym wskazanych jezdni, wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: używanie pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6 / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2

Część nr: 2II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 2 – „Oczyszczanie jezdni w rejonie nr 2 ” polegającego na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni. Usuwaniem przerostu traw i chwastów oraz zmywaniu mechanicznym wskazanych jezdni, wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: używanie pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6 / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3

Część nr: 3II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 3 – „Oczyszczanie jezdni w rejonie nr 3 ” polegającego na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni. Usuwaniem przerostu traw i chwastów oraz zmywaniu mechanicznym wskazanych jezdni, wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: używanie pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6 / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4

Część nr: 4II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 4 – „Oczyszczanie jezdni w rejonie nr 4 ” polegającego na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni. Usuwaniem przerostu traw i chwastów oraz zmywaniu mechanicznym wskazanych jezdni, wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: używanie pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6 / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5

Część nr: 5II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 5 – „Oczyszczanie jezdni w rejonie nr 5 ” polegającego na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni. Usuwaniem przerostu traw i chwastów oraz zmywaniu mechanicznym wskazanych jezdni, wysepek, azyli dla pieszych, wypiętrzonych wyłączeń z ruchu w obrębie jezdni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: używanie pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6 / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników

Część nr: 6II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 6 – „Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleni”. Zamówienie będzie polegało na mechaniczno-ręcznym zamiataniu chodników wraz z usuwaniem przerostu traw i chwastów – oraz oczyszczaniem pasa zieleni w zakresie pasa drogowego zgodnie ze zleceniami zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: koordynator prac (posiadający conajmiej średnie wykształcenie) realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta przez określony okres / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzeń nagłych

Część nr: 7II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 7 – „Usuwanie skutków zdarzeń nagłych”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu do miejsca interwencji / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

II.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8 - Sprzątanie Rynku oraz Starówki

Część nr: 8II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL PolskaGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 8 - „Sprzątanie Rynku oraz Starówki”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: koordynator prac (posiadający conajmiej średnie wykształcenie) realizujący zadania związane z utrzymaniem czystoąci na terenie miasta przez okreąlony okres / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/03/2022Koniec: 28/02/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.

zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego

uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówieniapodstawowego

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej umowy określonych w § 5 ust 2, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp:

1.1. obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy – zgodnie z art. 108 ustawy Pzp;

1.2. fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

a) podstawa wykluczenia okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

b) podstawa wykluczenia okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

- oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (...)

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby(...)

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

-informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem(...)

-zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem(...)

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...)

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (..)

-oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ (...)

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR do SWZ (...)

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ(...)

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ(...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania od nr 1 do 5:

Wykonawca musi wykazać, ze w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował lub realizuje usługę mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni o powierzchni min. 3 000 000 m2 w ramach maksymalnie dwóch umów.

Dla zadania nr 6:

Wykonawca musi wykazać, ze w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników na powierzchni minimum 1 000 000 m2 w ramach maksymalnie dwóch umów.

Dla zadania nr 7:

Wykonawca musi wykazać, ze w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługi polegająca na usuwaniu zdarzeń nagłych w ramach maksymalnie dwóch umów w minimalnej ilości 180 zdarzeń.

Dla zadania nr 8:

Wykonawca musi wykazać, ze w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania nawierzchni granitowych na powierzchni minimum 6 500 000 m2 w ramach maksymalnie dwóch umów

*oczyszczanie - przez oczyszczanie Zamawiający rozumie wszystkie czynności zlecone Wykonawcy, a zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń ze zleconej nawierzchni.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww.warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

O zamówienie mogą ubiegac sie Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zadania zgodnie z ponizszym wykazem:

a) koordynator prac (1 osoba) z :

posiadający conajmniej średnie wykształcenie, oraz doświadczenie przy realizacji min. jedngo zadania związanego z utrzymaniem czystości na terenie miasta przez min. 12 miesięcy.

Wykonawca składajacy oferte na wiecej niż jedno zadanie może wykazać tego samego koordynatora dla wszystkich zaoferowanych zadań.

III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:

zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) W zakresie zmian wynagrodzenia - w przypadku i na zasadach opisanych w § 5 niniejszej umowy.

2) W zakresie zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej umowy - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Strony, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Sekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 16/11/2021Czas lokalny: 10:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 13/02/2022IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 16/11/2021Czas lokalny: 11:00Miejsce:

— otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego,

— otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychStosowane będą zlecenia elektroniczneAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:07/10/2021

 
Specjalista
 
12-10-2021 r.  Małgorzata Zachara
__________________________________ data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
12-10-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej