ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: ZDM-ZPU.26.17.2021

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

osoba posiadająca conajmniej średnie wykształcenie, oraz doświadczenie przy realizacji min. jednego zadania zwiazanego z utrzymaniem czystości na terenie miasta przez min. 12 miesięcy.

koordynator prac                                                    
 

 

_____________________ data i miejscowość

______________________ imię i nazwisko  

_____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej