ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM-ZPU.26.17.2021   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   pod nazwą:  Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1

 

CENA NETTO PLN (A)

WARTOŚĆ VAT PLN (B)

CENA BRUTTO PLN (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

 

Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

 

 

Zadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzen nagłych

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zadanie nr 8 - Sprzatanie Rynku oraz Starówki

  CENA NETTO PLN (A) WARTOŚĆ VAT PLN (B) CENA BRUTTO PLN (C) ŁĄCZNIE    

 

 

cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Zgodnie z załaczonym formularzem cenowym

zgodnie z formularzem cenowym, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w niniejszym postępowaniu.

Kryterium: używanie pojazdów spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO od 4 do 6

Oświadczam/y, że do wykonania przedmiotu zamówienia używane będą  pojazdy spełniajace Europejski Standard Emisji Spalin:

Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1 - Euro ...... (należy wpisać od 4 do 6 )

Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2 - Euro ...... (należy wpisać od 4 do 6 )

Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3 - Euro ...... (należy wpisać od 4 do 6 )

Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4 - Euro ...... (należy wpisać od 4 do 6 )

Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5 - Euro ...... (należy wpisać od 4 do 6 )

 

Kryterium: koordynator prac (posiadający conajmiej średnie wykształcenie) realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta przez określony okres:

Oświadczam/y, że Pan/Pani ................................... (imię i nazwisko) ma doświadczenie przy realizacji prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta:

Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników - ............. miesięcy

Zadanie nr 8 - Sprzatanie Rynku oraz Starówki - ............. miesięcy

 

Kryterium czas dojazdu do miejsca interwencji nie może byc krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut.

Deklaruję/my czas dojazdu do miejsca interwencji:

Zadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzeń nagłych - ........................ minut (należy wpisac od 30 do 60 minut)

Oświadczam(y), że:

Art. 117 ust. 2 - warunek dotyczący uprawnień  do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia) Art. 117 ust. 3 - warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia

 

 

 

 

 

 

                                 

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej