ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.51.2020   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  wykonanie proj. zagospodarowania terenu, projektu arch.-bud. oraz projektu techn. w ramach zadania: "Budowa drogi publicznej w śladzie ulicy Czapli w Gliwicach wraz z jej przedłużeniem po północnej stronie drogi serwisowej zachodniej obwodnicy miasta"

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

Dokumentacja projektowa       Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego       ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Kryterium - Doświadczenie projektanta branży drogowej: Oświadczam(amy), ze projektantem branży drogowej będzie: Pan(i): .............................................., który(a) wykonał(a) następujące projekty budowlano-wykonawcze budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, o klasie technicznej min. D, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każdy: 1. nazwa zadania:

..................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................

nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

................................................................................................

wartość projektu: .....................................................................

2. nazwa zadania:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

................................................................................................

wartość projektu: .....................................................................

3. nazwa zadania:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

................................................................................................

wartość projektu: .....................................................................

4. nazwa zadania:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

................................................................................................

wartość projektu: .....................................................................

5. nazwa zadania:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

................................................................................................

wartość projektu: .....................................................................

6. nazwa zadania:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

................................................................................................

wartość projektu: .....................................................................

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej