Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.50.2020 Gliwice,  30-12-2020 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla Połączenia autostrady A-4 z Zachodnią obwodnicą miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy)
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. W punkcie 26 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się ZAŁĄCZNIK NR 15 - Materiały z obwodnicy zachodniej, o treści jak w załączeniu.

 

2. Modyfikacji ulega formularz oferty tj. ZAŁĄCZNIK NR 1, który przyjmuje brzmienie jak w załączeniu.

 

3. Modyfikacji ulega formularz "Wykaz osób" tj. ZAŁĄCZNIK NR 7, który przyjmuje brzmienie jak w załączeniu.

 
 
  Z poważaniem
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-35 fax +48 32 300-86-99 latta_j@zdm.gliwice.eu