ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.49.2020   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Gliwicach w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową"

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

Dokumentacja projektowa       Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego       ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

Doświadczenie projektanta branży drogowej (koordynatora): Oświadczam(amy), że projektantem branży drogowej będzie:Pan(i): .............................................., który(a) wykonał(a) następujące projekty: (odpowiednio zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu zawartymi w SIWZ pkt 8 ppkt 3 a) ):

1.Doświadczenie w wykonaniu projektu budowlano wykonawczego polegającego na ............................................................................................................................ (wpisać na czym polegał projekt, odpowiednio zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu), droga o klasie technicznej min...........(wpisać odpowiednio) , o wartości ..............(wpisać wartość) Wpisać nazwę projektu ............................................................................................... Dla kogo był wykonywany:........................................................................................ Dokumentacja projektowa była opracowaniem do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.................(należy wpisaćTAK albo NIE)

2.Doświadczenie w wykonaniu projektu budowlano wykonawczego polegającego na ............................................................................................................................ (wpisać na czym polegał projekt, odpowiednio zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu), droga o klasie technicznej min...........(wpisać odpowiednio) , o wartości ..............(wpisać wartość) Wpisać nazwę projektu ............................................................................................... Dla kogo był wykonywany:........................................................................................ Dokumentacja projektowa była opracowaniem do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.................(należy wpisać TAK albo NIE)

3.Doświadczenie w wykonaniu projektu budowlano wykonawczego polegającego na ............................................................................................................................ (wpisać na czym polegał projekt, odpowiednio zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu), droga o klasie technicznej min...........(wpisać odpowiednio) , o wartości ..............(wpisać wartość) Wpisać nazwę projektu ............................................................................................... Dla kogo był wykonywany:........................................................................................ Dokumentacja projektowa była opracowaniem do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.................(należy wpisać TAK albo NIE)

4.Doświadczenie w wykonaniu projektu budowlano wykonawczego polegającego na ............................................................................................................................ (wpisać na czym polegał projekt, odpowiednio zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu), droga o klasie technicznej min...........(wpisać odpowiednio) , o wartości ..............(wpisać wartość) Wpisać nazwę projektu ............................................................................................... Dla kogo był wykonywany:........................................................................................ Dokumentacja projektowa była opracowaniem do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.................(należy wpisać TAK albo NIE)

5.Doświadczenie w wykonaniu projektu budowlano wykonawczego polegającego na ............................................................................................................................ (wpisać na czym polegał projekt, odpowiednio zgodnie z wymaganiami warunku udziału w postępowaniu), droga o klasie technicznej min...........(wpisać odpowiednio) , o wartości ..............(wpisać wartość) Wpisać nazwę projektu ............................................................................................... Dla kogo był wykonywany:........................................................................................ Dokumentacja projektowa była opracowaniem do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID..............(należy wpisać TAK albo NIE)

UWAGA: Osoby wymienione powyżej, wpisane w celu otrzymania punktów w danym kryterium, muszą być tożsame z osobami wpisanymi do wykazu osób, który to wykaz jest dokumentem składanym na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, a który Wykonawca złoży zgodnie z zapisami SIWZ, na wezwanie Zamawiającego.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Akceptuję(emy) termin rękojmi określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej