ZDM.26.47.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską" 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.11 ust 8 pzp   Data wszczęcia postępowania:
23-12-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):  unieważnienie postępowaniapostępowanie zakończone bez zawarcia umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
  04-02-2021 04-02-2021r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto: zł
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.02.2021 do godz. 10:00 w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U. z 2018r. poz. 1986 z pózn. zm.)