oznaczenie sprawy: ZDM.26.47.2020

Zarząd Dróg Miejskich zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską""

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.02.2021 do godz. 10:00 w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U. z 2018r. poz. 1986 z pózn. zm.)

 

Specjalista

04-02-2021 r. Małgorzata Zachara
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

04-02-2021 r. Anna Gilner

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)