Oznaczenie sprawy: ZDM.26.47.2020
 
Zarząd Dróg Miejskich INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską"

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.47.2020Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaE-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską"Numer referencyjny: ZDM.26.47.2020II.1.2)Główny kod CPV71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnejII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy i przebudowy drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską, odcinek od budynku przy ul. Dziewanny 15 (od skrzyżowania z ul. Świętojańską) do skrzyżowania ulic Warszawska i Gierymskiego, w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: zdmgDane referencyjne ogłoszenia: 2020-172407Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-625200Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1)Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: III.1.3Zamiast:1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpPowinno być:1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpb) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzpVII.2)Inne dodatkowe informacje:Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 

 

Specjalista
 
12-01-2021 r.  Małgorzata Zachara
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
12-01-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej