ZAŁĄCZNIK NR 3
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.47.2020 
 
Wykonawca:
 
______________________________________________________________ imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy
 
______________________________________________________________
adres wykonawcy ______________________________________________________________
NIP/PESEL                                                             KRS/CEiDG
reprezentowany przez:
 
______________________________________________________________
imię i nazwisko
 
______________________________________________________________
stanowisko/podstawa do reprezentacji
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską"

oświadczam(y), co następuje:

Oświadczam, że nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 
________________________ miejscowość, data
 
__________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 
________________________ miejscowość, data
 
__________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej