ZAŁĄCZNIK NR 7
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.47.2020

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską" 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

uprawnienia projektowe w specjalności: ....................................................... ....................................................... numer uprawnień: .............................. uprawnienia bez ograniczeń (TAK/NIE) Opis doświadczenia zawodowego : wykonanie projektu dla nw. zadania (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu): 1. nazwa zadania: .......................................................

 

...................................................... projekt polegał na rozbudowie/budowie drogi ................. w kategorii ruchu ................ o długosci ......................km

Nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany: ......................................................

2. nazwa zadania: .......................................................

 

...................................................... projekt polegał na rozbudowie/budowie drogi ................. w kategorii ruchu ................ o długosci ......................km

Nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany: ......................................................

3. nazwa zadania: .......................................................

 

...................................................... projekt polegał na rozbudowie/budowie drogi ................. w kategorii ruchu ................ o długosci ......................km

Nazwa Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany: ......................................................

Projektant branży drogowej  
 

 

 

_____________________ data i miejscowość

______________________ imię i nazwisko  

_____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej