Oznaczenie sprawy: ZDM.26.46.2020
 
Zarząd Dróg Miejskich INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotowe

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.38.2020Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Joanna LattaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008634Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (...) dla zadania: Rozbud. skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotoweNumer referencyjny: ZPU.26.46.2020II.1.2)Główny kod CPV71220000 Usługi projektowania architektonicznegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu aktualizacji bądź modyfikacji dokumentacji rozbudowy skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników – Żytnia na rondo pięciowlotowe (w posiadaniu której znajduje się Zarząd Dróg Miejskich) z uwzględnieniem nowych generatorów ruchu związanych z rozwojem terenów przyległych w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: zdmgDane referencyjne ogłoszenia: 2020-171582Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-621235Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1)Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: III.1.3Zamiast:o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach:a) drogowej (koordynator) z doświadczeniem polegającym na wykazaniu się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej trzema projektami budowlano-wykonawczymi budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, klasy technicznej min. D, o wartości co najmniej 80.000 zł brutto każdy,b) konstrukcyjno-budowlanej,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych,d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,Uwaga: Przez przygotowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.Powinno być:o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach:a) drogowej (koordynator) z doświadczeniem polegającym na wykazaniu się wykonaniem przynajmniej trzema projektami budowlano-wykonawczymi budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, klasy technicznej min. D, o wartości co najmniej 80.000 zł brutto każdy,b) konstrukcyjno-budowlanej,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych,d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.Uwaga: Przez przygotowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.Pozostałe zapisy z tego punktu pozostają bez zmian

 

 

Główny Specjalista
 
30-12-2020 r.  Joanna Latta
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
30-12-2020 r.  Dawid Ochód
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej