Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.46.2020 Gliwice,  30-12-2020 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotowe
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W pkt 3 SIWZ w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej dodaje się osobę pod literą e) tj.:

 

POWINNO BYĆ: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach: (...) e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Uwaga: Przez przygotowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 
 
 
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-35 fax +48 32 300-86-99 latta_j@zdm.gliwice.eu