ZDM.26.45.2020MZ
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona" 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp Data wszczęcia postępowania:
17-12-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 22-03-2021 r.
Nr zawartej umowy:
ZDM-97/2021
Wybrany wykonawca (nazwa):
Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 23-03-2021 nr ogłoszenia 510424230-N-2021
Wartość zawartej umowy
netto: 243 000,00zł
brutto: 
298 890,00zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)