oznaczenie sprawy: ZDM.26.45.2020MZ

Zarząd Dróg Miejskich zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona""

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice z ceną 298 890,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Wybrana oferta otrzymała 99,75 punktów, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie projektanta (branża drogowa)
Łączna punktacja

1.
Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.o. Sp.k.
Wargowo 88, 64-605 Wargowo
60,00
0,00
60,00
2.
Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k.
Rubinowa 2, 44-121 Gliwice
59,75
40,00
99,75
3.
MERITUM PROJEKT Marek Myrcik
Johna Baildona 8A/2, 40-115 Katowice
30,57
40,00
70,57

Specjalista

03-02-2021 r. Małgorzata Zachara
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

03-02-2021 r. Anna Gilner

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)