ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.45.2020

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona" 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

   

uprawnienia projektowe w specjalności:

 

.......................................................

 

....................................................... numer uprawnień: .............................. uprawnienia bez ograniczeń................. (należy wpisać TAK albo NIE)

Opis doświadczenia zawodowego : wykonanie dokumentacji projektowej (projektu/koncepcji) dla nw. zadania (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu): 1. nazwa zadania:

 

.......................................................

 

......................................................  

obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu ...........(WA lub WB) z drogą krajową

nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

 

........................................................

 

.........................................................

2. nazwa zadania:

.......................................................

......................................................

obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu ...........(WA lub WB) z drogą krajową

nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

........................................................

........................................................

 

wykonanie dokumentacji projektowej (projektu/koncepcji) dla nw. zadania (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu):

1. nazwa zadania:

.......................................................

......................................................

obejmujących budowę/rozbudowę odcinka drogi publicznej o długości ..........km.

nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:

........................................................

.........................................................

 

projektant branży drogowej

 
 

 

 

_____________________ data i miejscowość

______________________ imię i nazwisko  

_____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej