Oznaczenie sprawy: ZDM.26.45.2020
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona"

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie

Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanychNie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiającyNiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowaniaNieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychNie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii EuropejskiejNieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 24000925100000, ul. ul. Płowiecka 31 , 44-121 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 300 86 34, , e-mail pendzialek_p@zdm.gliwice.eu, , faks 32 300 86 98.Adres strony internetowej (URL): https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneAdres profilu nabywcy:Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowaI.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I.4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Takhttps://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaTakhttps://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:ElektronicznieNieadres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieInny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:TakInny sposób:w formie pisemnejAdres:Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona"Numer referencyjny: ZDM.26.45.2020Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNie

II.2) Rodzaj zamówienia: UsługiII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania polegającego na połączeniu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z DTŚ w Gliwicach, na odcinku od skrzyżowania DK88 z ul. Edisona do skrzyżowania z DTŚ/Portowa, które może zostać podzielone na cztery oddzielne etapy lub zostać wykonane jednorazowo jako całość, składające się z następujących elementów: 1. Budowy bezkolizyjnego węzła drogowego (typu WB) łączącego al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czyli drogę jednojezdniową typu GP 1/2, z ul. Edisona o przekroju docelowym G 2/2, przy założeniu obciążenia ruchem typu KR6, z możliwością perspektywicznej rozbudowy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) do przekroju 2/2 przy minimalizacji robót traconych. 2. Dobudowę odcinka ulicy Edisona od skrzyżowania z aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego do skrzyżowania ulicą Portową w celu realizacji drogi typu G 2/2, z zaprojektowaniem skrzyżowania skanalizowanego łączącego przedmiotową ulicę wjazdem na teren fabryki Opla, dla obciążenia ruchem typu KR6. 3. Dobudowę przęsła betonowego na istniejących przyczółkach mostu w ciągu ulicy Edisona nad rzeką Kłodnicą z jezdnią szerokości 7m+opaski 2x0,5m, oraz jednostronną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 4m. Budowę skrzyżowania ul. Edisona z ul. Portową z sygnalizacją świetlną lub ronda na podstawie przeprowadzonych analiz ruchowych, a także rozbudowę, lub dobudowę odcinka jezdni ulicy Edisona przed planowanym przęsłem poruszając się do skrzyżowania z ulica Portową. 4. Dobudowę by-pasa z ulicy Portowej na DTŚ w kierunku Katowic, na wydzielonej jednopasmowej jezdni o szerokości minimum 3,5m (omijającej istniejące, lub przebudowane ronda), przy założeniu obciążenia ruchem KR6. 5. Przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej poza by-pas opisany powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NieOkreślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach: 12 lub dniach:lubdata rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków:Informacje dodatkoweIII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunków:Informacje dodatkoweIII.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków: Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj. a) dysponuje co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w opracowaniu: co najmniej 2 dokumentacji projektowych (koncepcja lub projekt) obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową oraz co najmniej 1 dokumentacji projektowej (koncepcja lub projekt) obejmującej budowę/rozbudowę odcinka drogi publicznej o długości minimum 0,5km każda. Jeżeli Wykonawca wykaże się jedną dokumentacją projektową (koncepcja lub projekt) , która będzie obejmowała budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową oraz budowę/rozbudowę odcinka drogi publicznej o długości minimum 0,5km, będzie ona uznana za spełnione w ramach 2 warunków.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TakInformacje dodatkowe:III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIAIII.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNieIII.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZPIII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPISIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:NieInformacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieInformacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejNieZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawcówPrzewidywana minimalna liczba wykonawcówMaksymalna liczba wykonawcówKryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:NiePrzewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:NieAdres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:NiePrzewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:Nie

IV.1.8) Aukcja elektronicznaPrzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) NieNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:NieNależy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert:IV.2.2) KryteriaKryteria Znaczeniecena 60,00doświadczenie projektanta (branża drogowa) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjneIV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji NiePrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: NieNależy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: NieNależy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegoElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:NieInformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektronicznaAdres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: NieTermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data: godzina:Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TakNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność zmiany terminu umownego i/lub harmonogramu rzeczowo- finansowego z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź, nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, np. obfite opady deszczu lub śniegu, susza, długotrwałe i wysokie mrozy, a także zagrożenia epidemiologiczne lub pandemie, - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, b) wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów wydających uzgodnienia, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, e) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. konieczności wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienia zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie mających wpływ na zakończenie terminu realizacji dokumentacji - o czas niezbędny na dostosowanie do nowych przepisów, g) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym - o czas niezbędny do wdrożenia; 2) rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektową dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowa powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 5. Jednostce Projektowej nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):NieWskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polskiIV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 
Specjalista
 
17-12-2020 r.  Małgorzata Zachara
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
17-12-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej