Gliwice, 15-12-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.45.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona"
 
1. Zamawiający - nazwa i adres
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice e-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu tel. +48 32/300-86-36 fax +48 32/300-86-99  
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".  
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.32.20.00-1 - nazwa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania polegającego na połączeniu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z DTŚ w Gliwicach, na odcinku od skrzyżowania DK88 z ul. Edisona do skrzyżowania z DTŚ/Portowa, które może zostać podzielone na cztery oddzielne etapy lub zostać wykonane jednorazowo jako całość, składające się z następujących elementów:1. Budowy bezkolizyjnego węzła drogowego (typu WB) łączącego al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czyli drogę jednojezdniową typu GP 1/2, z ul. Edisona o przekroju docelowym G 2/2, przy założeniu obciążenia ruchem typu KR6, z możliwością perspektywicznej rozbudowy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) do przekroju 2/2 przy minimalizacji robót traconych.2. Dobudowę odcinka ulicy Edisona od skrzyżowania z aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego do skrzyżowania ulicą Portową w celu realizacji drogi typu G 2/2, z zaprojektowaniem skrzyżowania skanalizowanego łączącego przedmiotową ulicę wjazdem na teren fabryki Opla, dla obciążenia ruchem typu KR6.3. Dobudowę przęsła betonowego na istniejących przyczółkach mostu w ciągu ulicy Edisona nad rzeką Kłodnicą z jezdnią szerokości 7m+opaski 2x0,5m, oraz jednostronną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 4m. Budowę skrzyżowania ul. Edisona z ul. Portową z sygnalizacją świetlną lub ronda na podstawie przeprowadzonych analiz ruchowych, a także rozbudowę, lub dobudowę odcinka jezdni ulicy Edisona przed planowanym przęsłem poruszając się do skrzyżowania z ulica Portową.4. Dobudowę by-pasa z ulicy Portowej na DTŚ w kierunku Katowic, na wydzielonej jednopasmowej jezdni o szerokości minimum 3,5m (omijającej istniejące, lub przebudowane ronda), przy założeniu obciążenia ruchem KR6.5. Przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej poza by-pas opisany powyżej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wymagany termin rękojmi: 1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji..

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.a) dysponuje co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w opracowaniu: co najmniej 2 dokumentacji projektowych (koncepcja lub projekt) obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową oraz co najmniej 1 dokumentacji projektowej (koncepcja lub projekt) obejmującej budowę/rozbudowę odcinka drogi publicznej o długości minimum 0,5km każda.Jeżeli Wykonawca wykaże się jedną dokumentacją projektową (koncepcja lub projekt) , która będzie obejmowała budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową oraz budowę/rozbudowę odcinka drogi publicznej o długości minimum 0,5km, będzie ona uznana za spełnione w ramach 2 warunków.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp  
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ,
2) Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona""
3) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
13. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
14. Termin związania ofertą
1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.
15. Opis sposobu przygotowania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:  Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona" Nie otwierać przed 08-01-2021 r. godz. 10:15 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 08-01-2021 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08-01-2021 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna),
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.  
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie projektanta (branża drogowa) Wb=40,00 Db=według opisu poniżej
gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium
Db - liczba punktów w kryterium "doświadczenie projektanta (branża drogowa)" Wa,b - waga w ocenianym kryterium
Łączna liczba punktów: C=Ca+Db
 
Opis do kryterium „doświadczenie projektanta (branża drogowa)":
 
  • Wykonanie 2 dokumentacji projektowych (koncepcja lub projekt) obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową  -0 pkt,
  • Wykonanie 3 dokumentacji projektowych (koncepcja lub projekt) obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową  -20 pkt,
  • Wykonanie 4 dokumentacji projektowych (koncepcja lub projekt) obejmujących budowę/rozbudowę (polegającą na dobudowie łącznic) węzła typu WA, lub WB z drogą krajową - 40 pkt,

Doświadczenie w opracowaniu powyżej 4-u dokumentacji nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40pkt.  

 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu wypełniony i podpisany harmonogramrzeczowo-finansowy, zgodnie ze złożoną ofertą zgodnie z wzorem dołączonym do SIWZ.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy
1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.  
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu umownego i/lub harmonogramu rzeczowo- finansowego z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź, nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, np. obfite opady deszczu lub śniegu, susza, długotrwałe i wysokie mrozy, a także zagrożenia epidemiologiczne lub pandemie,- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzeniazagrażające porządkowi publicznemu,- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,b) wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,c) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów wydających uzgodnienia, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,e) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. konieczności wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,f) wystąpienia zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie mających wpływ na zakończenie terminu realizacji dokumentacji - o czas niezbędny na dostosowanie do nowych przepisów,g) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym - o czas niezbędny do wdrożenia;2) rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektową dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowa powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.5. Jednostce Projektowej nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdm.gliwice.eu . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona" numer sprawy: ZDM.26.45.2020 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

26. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 4) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz osób, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

9) Załącznik nr 9 - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy  
Dyrektor Jednostki
 
17-12-2020 r.  Anna Gilner  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)