Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.43.2020 Gliwice,  07-01-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jest: „Warunek wiedzy i doświadczenia: 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, której przedmiot zamówienia obejmował: 1. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę drogi/ulicy min. klasy Z, długości nie mniejszej niż 1 km każda wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej każda, o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto każda; 2. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę 1 obiektu mostowego-drogowego (most, wiadukt, estakada) o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 metrów; 3. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm w ramach budowy lub rozbudowy drogi; 4. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km; 5. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km; 6. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km; 7. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanału technologicznego, na odcinku o długości co najmniej 1 km. Wymienione usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi muszą być wykazane dla każdego z dwóch zadań odrębnie. Doświadczenie oznaczone w pkt 1 Wykonawca winien wykazać w całości w jednym zadaniu (roboty budowlane na co najmniej 20 000 000 PLN), Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania np. nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogi/ulicy min. klasy Z w kilku zadaniach (odcinkach), w których każdy odcinek będzie miał długość mniej niż 1 km” Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 4,5 oraz 6 cytowanego warunku, tj. „4. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km; 5. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km; 6. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km” długość 1 km odnosi się do odcinka drogi, która była budowana lub rozbudowywana czy też długość 1 km odnosi się do odcinka sieci teletechnicznych / elektroenergetycznych / gazowych, które były budowane lub przebudowywane ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w punktach 4-6 cytowanych warunków długość 1 km należy odnieść do długości drogi.
 
Pytanie nr 2:
Wnioskujemy o zmianę w/w warunku na: „Warunek wiedzy i doświadczenia: 1)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, której przedmiot zamówienia obejmował 1. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę drogi/ulicy min. klasy Z, długości nie mniejszej niż 0,7 km każda wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej każda, o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto każda, 2. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę 1 obiektu mostowego-drogowego (most, wiadukt, estakada) o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 metrów; 3. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 0,7 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm w ramach budowy lub rozbudowy drogi; 4. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku drogi o długości co najmniej 0,7 km; 5. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku drogi o długości co najmniej 0,7 km; 6. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku drogi o długości co najmniej 0,7 km; 7. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanału technologicznego, na odcinku o długości co najmniej 0,7 km. Wymienione usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi muszą być wykazane dla każdego z dwóch zadań odrębnie. Doświadczenie oznaczone w pkt 1 Wykonawca winien wykazać w całości w jednym zadaniu (roboty budowlane na co najmniej 20 000 000 PLN), Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania np. nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogi/ulicy min. klasy Z w kilku zadaniach (odcinkach), w których każdy odcinek będzie miał długość mniej niż 0,7 km.
Uzasadnienie: Zasada proporcjonalności wynikająca z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wskazuje, że Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Określenie warunków podmiotowych musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności", a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia. A zatem doświadczenie, które wykonawca musi posiadać w celu uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementów. Postawiony warunek udziału w postępowaniu odpowiada przedmiotowi zamówienia, ale w ocenie wykonawcy nie jest warunkiem koniecznym, jedynym dającym gwarancję posiadania odpowiednich kompetencji przez wykonawcę. Zasada proporcjonalności oznacza, iż opisane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny one także ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania (zob. wyrok KIO z 27 kwietnia 2017 r., KIO 697/17). Adekwatność, konieczność i wystarczalność to wyznaczniki zasady proporcjonalności, które muszą być brane pod uwagę przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu (zob. uchwała KIO 24 kwietnia 2018 r., KIO/KU 15/18), zaś ważną wskazówką, płynącą z orzeczenia KIO z 8 marca 2013 r. (KIO 426/13) jest obowiązek oceny sytuacji rynkowej przez Zamawiającego przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu. Zmiana warunku na wnioskowany w niniejszym piśmie daje Zamawiającemu gwarancję, że wybrany wykonawca posiadał będzie kompetencje do należytego wykonania zamówienia, a jednocześnie zwiększa krąg potencjalnych wykonawców, a tym samym zwiększa konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu wskazaną w powyższym zapytaniu.

 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara_m@zdm.gliwice.eu