Oznaczenie sprawy: ZDM.26.43.2020
 
Zarząd Dróg Miejskich INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Krajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.39.2020Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: Gliwice Kod NUTS: PL229 Gliwicki Kod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata Zachara E-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miastaNumer referencyjny: ZDM.26.43.2020II.1.2)Główny kod CPV71520000 Usługi nadzoru budowlanegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:14/12/2020VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: zdmgDane referencyjne ogłoszenia: 2020-166234Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 243-602125Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1)Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: II.2.5Zamiast:Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (kanalizacyjnej) / Waga: 20Powinno być:Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (sanitarnej) / Waga: 20Numer sekcji: II.1.3Zamiast:2 .Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót drogowych w tym:- posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie drogi (ulicy) minimum klasy Z długości nie mniejszej niż 1 km,4. Inspektor nadzoru branży sanitarnej - posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,b) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym:- co najmniej roczne doświadczenie przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz- co najmniej roczne przy budowie instalacji wodnej wykonanejw związku z budową lub przebudową drogi, oraz- co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie gazu wykonanego w związku z budowa lub przebudową drogi.Powinno być:2 Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeńdo kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub posiadającym uprawnieniabudowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczeniezawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ichuzyskania oraz z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniejdwoma zadaniami obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy w klasie technicznej min.Z (zbiorcza) wraz z sygnalizacja świetlna, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto każde.4. Inspektor nadzoru branży sanitarnej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeńdo kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńcieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający co najmniej 5-letniedoswiadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnieńlicząc od daty ich uzyskania oraz z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nadco najmniej dwoma zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości conajmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm (każde) w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowydrogi.VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

 

Specjalista
 
14-12-2020 r.  Małgorzata Zachara
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
14-12-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej