Oznaczenie sprawy: ZDM.26.43.2020
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.39.2020Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata ZacharaE-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miastaNumer referencyjny: ZDM.26.43.2020II.1.2)Główny kod CPV71520000 Usługi nadzoru budowlanegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV71520000 Usługi nadzoru budowlanegoII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” polegające na:a) sprawdzeniu dokumentacji projektowej przygotowanej zgodnie z umową nr ZDM-290/2019 z dnia 11.10.2019 r. w zakresie jej poprawności z obowiązującymi przepisami oraz poprawności przyjętych rozwiązań projektowych,b) pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego,c) nadzorze nad realizacją robót budowlanych,d) zarządzaniu inwestycją,e) bieżącej kontroli rozliczeń i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie zgodności zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi i rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,f) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,g) przygotowaniu dowodów PT przekazania środka trwałego do ewidencji majątkowej według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego,h) obsłudze gwarancji i rękojmi,i) nadzorze nad Nadzorem Autorskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (kanalizacyjnej) / Waga: 20Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 78Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe1) termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy (...)Szczegółowy termin realizacji zamówienia zawarty jest w SIWZ w pkt 7 https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpb) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzpcd dokumentów:wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumentystanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. Warunek w zakresie sytuacji finansowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę (...)- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające(...) -zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego(...) -odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej(...),-oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych(...)Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ(...)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3(...)wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji(..)III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:1)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycieco najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, której przedmiot zamówienia obejmował:1. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę drogi/ulicy min. klasy Z, długości nie mniejszej niż 1 km każda wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej każda, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto każda,2. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę 1 obiektu mostowego - drogowego (most, wiadukt, estakada) o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 metrów,3. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowejo długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm w ramach budowy lub rozbudowy drogi,4. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km,5. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km6. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudową sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km.7. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanału technologicznego, na odcinku o długości co najmniej 1 km.Wymienione usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi muszą być wykazane dla każdego z dwóch zadań odrębnie.Doświadczenie oznaczone w pkt 1) Wykonawca winien wykazać w całości w jednym zadaniu (roboty budowlane na co najmniej 20 mln zł), Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania np. nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogi/ulicy min. klasy Z w kilku zadaniach (odcinkach),w których każdy odcinek będzie miał długość mniej niż 1 km.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki o których mowa wyżej, w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:1. Koordynator Zespołu posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu/Nadzoru lub Koordynatora Budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych (inwestycji drogowej lub innej w zakresie której ujęta była budowa dróg) o wartości co najmniej 20 mln zł brutto. Doświadczenie zawodowe musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót,2 .Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót drogowych w tym:- posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie drogi (ulicy) minimum klasy Z długości nie mniejszej niż 1 km, 3. Inspektor nadzoru branży mostowej - posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,b) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót mostowych,4. Inspektor nadzoru branży sanitarnej - posiadający:Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,b) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w tym:- co najmniej roczne doświadczenie przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi, oraz- co najmniej roczne przy budowie instalacji wodnej wykonanejw związku z budową lub przebudową drogi, oraz- co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie gazu wykonanego w związku z budowa lub przebudową drogi.5. Inspektor nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej - posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy przebudowie/budowie linie WN na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót.6. Projektant branży drogowej - posiadający:a) uprawnienia do projektowania dróg oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu.7. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający:a) uprawnienia do projektowania sieci, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane musza być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub opowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Niezależnie od powyższego Zespół Inżyniera Kontraktu realizując niniejszą usługę ma obowiązek dysponować tymi osobami przez cały okres trwania umowy pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miastaZamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji Inspektora przez 1 osobę w więcej niż jednej branży nawet, jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ.Zamawiający dopuszcza zmiany lub zastępstwa na stanowiskach określonych w punkcie 1) - 6), na osoby spełniające wymagania podane w SIWZ, przy czym zmiana taka musi posiadać akceptację Zamawiającego i mieć uzasadnienie merytoryczne.Zamawiający ma także prawo, pisemnie po przedstawieniu uzasadnienia, żądać zmiany każdego z członków Zespołu Inspektora Nadzoru bądź personelu pomocniczego w przypadku, gdy stwierdzi rażące naruszenie obowiązków określonych w niniejszych wymaganiach Zamawiającego. W taki wypadku nowe osoby muszą spełniać wymagania podane w SIWZ.III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte na stroniehttps://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 21/01/2021Czas lokalny: 10:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 21/01/2021Czas lokalny: 13:00Miejsce:Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice, pokój nr 100Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00zł (słownie - dwadzieścia tysięcy zł),2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela,,5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/12/2020

 
Specjalista
 
09-12-2020 r.  Małgorzata Zachara
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
09-12-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej