Gliwice, 07-12-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.43.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ    214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta
 
1. Zamawiający - nazwa i adres
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice e-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu tel. +48 32/300-86-36 fax +48 32/300-86-99  
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".  
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.52.00.00-9 - nazwa: Usługi nadzoru budowlanego

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” polegające na:a) sprawdzeniu dokumentacji projektowej przygotowanej zgodnie z umową nr ZDM-290/2019 z dnia 11.10.2019 r. w zakresie jej poprawności z obowiązującymi przepisami oraz poprawności przyjętych rozwiązań projektowych,b) pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego,c) nadzorze nad realizacją robót budowlanych,d) zarządzaniu inwestycją,e) bieżącej kontroli rozliczeń i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie zgodności zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi i rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,f) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,g) przygotowaniu dowodów PT przekazania środka trwałego do ewidencji majątkowej według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego,h) obsłudze gwarancji i rękojmi,i) nadzorze nad Nadzorem Autorskim. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. 2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym: 1) okres projektowania, który trwa do czasu otrzymania i zatwierdzenia przez Zamawiającego całej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami, pozwalającymi na rozpoczęcie robót budowlanych, 2) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od daty rozpoczęcia robót budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy do daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakończeniu budowy, w ilości dla każdego wydanego pozwolenia (decyzji); przewidywana długość tego okresu to 16 miesięcy, (zgodnie z obowiązująca umową ZDM-290/2019, realizacja robót powinna zostać rozpoczęta w kwietniu 2021 r. i zakończona do dnia 26 lipca 2022 r.),3) okres gwarancji i rękojmi, który będzie trwał 60 miesięcy, począwszy od daty podpisania przez Strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakończeniu budowy. 3. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia, licząc od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi i usunięcia ewentualnych wad i usterek dla wykonanych robót budowlanych.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. Warunek w zakresie sytuacji finansowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Warunek wiedzy i doświadczenia:1)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, której przedmiot zamówienia obejmował:1. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę drogi/ulicy min. klasy Z, długości nie mniejszej niż 1 km każda wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej każda, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto każda,2. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę 1 obiektu mostowego - drogowego (most, wiadukt, estakada) o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 20 metrów,3. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowejo długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm w ramach budowy lub rozbudowy drogi,4. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km,5. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km6. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudową sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi, na odcinku o długości co najmniej 1 km.7. usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanału technologicznego, na odcinku o długości co najmniej 1 km.Wymienione usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi muszą być wykazane dla każdego z dwóch zadań odrębnie.Doświadczenie oznaczone w pkt 1) Wykonawca winien wykazać w całości w jednym zadaniu (roboty budowlane na co najmniej 20 mln zł), Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania np. nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogi/ulicy min. klasy Z w kilku zadaniach (odcinkach),w których każdy odcinek będzie miał długość mniej niż 1 km.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki o których mowa wyżej, w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:1. Koordynator Zespołu posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu/Nadzoru lub Koordynatora Budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych (inwestycji drogowej lub innej w zakresie której ujęta była budowa dróg) o wartości co najmniej 20 mln zł brutto. Doświadczenie zawodowe musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót,2 Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ichuzyskania oraz z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej dwoma zadaniami obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy w klasie technicznej min. Z (zbiorcza) wraz z sygnalizacją świetlną, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto każde.3. Inspektor nadzoru branży mostowej - posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,b) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy realizacji robót mostowych,4. Inspektor nadzoru branży sanitarnej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnieńlicząc od daty ich uzyskania oraz z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej dwoma zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm (każde) w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowydrogi.5. Inspektor nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej - posiadający:a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.b) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy przebudowie/budowie linie WN na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót.6. Projektant branży drogowej - posiadający:a) uprawnienia do projektowania dróg oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu.7. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający:a) uprawnienia do projektowania sieci, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane musza być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub opowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Niezależnie od powyższego Zespół Inżyniera Kontraktu realizując niniejszą usługę ma obowiązek dysponować tymi osobami przez cały okres trwania umowy pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji Inspektora przez 1 osobę w więcej niż jednej branży nawet, jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany lub zastępstwa na stanowiskach określonych w punkcie 1) - 6), na osoby spełniające wymagania podane w SIWZ, przy czym zmiana taka musi posiadać akceptację Zamawiającego i mieć uzasadnienie merytoryczne. Zamawiający ma także prawo, pisemnie po przedstawieniu uzasadnienia, żądać zmiany każdego z członków Zespołu Inspektora Nadzoru bądź personelu pomocniczego w przypadku, gdy stwierdzi rażące naruszenie obowiązków określonych w niniejszych wymaganiach Zamawiającego. W taki wypadku nowe osoby muszą spełniać wymagania podane w SIWZ.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp  
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu,
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta "
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
13. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00zł (słownie - dwadzieścia tysięcy zł),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela,,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
 
14. Termin związania ofertą
1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.
15. Opis sposobu przygotowania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ,
Przy wypełnianiu formularza cenowego należy posiłkować się "Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu" (wzór o treści ZAŁĄCZNIKA do SIWZ), w którym zawarte będzie szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ, należy złożyć w osobnym pliku i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
15) Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale.
16) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),
17) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu,
18) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 21-01-2021 r. do godz. 10:00  ,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21-01-2021 r. o godz. 13:00  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna), 3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 
 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.  
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej Wb=20,00 D1 - sposób przyznawania punktów opisany poniżej doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (sanitarnej) Wc=20,00 D2 - sposób przyznawania punktów opisany poniżej
gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium
D1 – liczba punktów w Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży drogowej D2 – liczba punktów w Kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (kanalizacyjnej) Wa,b,c - waga w ocenianym kryterium
 
1) Kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej.
  • - niewskazanie posiadania większego doświadczenia niż wymagane do spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 0 pkt.
  • - doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad co najmniej trzema zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę drogi min. klasy Z o wartości robót, co najmniej 20 mln PLN brutto z sygnalizacją świetlną, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto każde- 10 pkt.
  • - doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad co najmniej czterema zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę drogi min. klasy Z o wartości robót, co najmniej 20 mln PLN brutto z sygnalizacją świetlną, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto każde- 20 pkt
(Uwaga: doświadczenie powyżej 4 zadań nie będzie dodatkowo punktowane i w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 pkt.)
 
2) Kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (sanitarnej)
  • - niewskazanie posiadania większego doświadczenia niż wymagane do spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 0 pkt.
  • - doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad co najmniej trzema zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę instalacji: sanitarnej o długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm, - 10 pkt.
  • - doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad co najmniej czterema zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę instalacji: sanitarnej o długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 300 mm, - 20 pkt.
(Uwaga: doświadczenie powyżej 4 zadań nie będzie dodatkowo punktowane i w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 pkt.)
 
Całkowita liczba punktów = Ca+D1+D2
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu wypełniony i podpisany harmonogramrzeczowo-terinowo-finansowy, zgodnie ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww. harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu.W przypadku nie wywiązania się z powyższego nie będzie możliwe zawarcie umowy z przyczyn leżących postronie Wykonawcy.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy
1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.  
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego realizacji usługi Inżyniera Kontraktu bez zmiany wynagrodzenia (za wyjątkiem lit. h) i i), gdzie przewiduje się zmianę wynagrodzenia) z powodu:a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, losowego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec. Pod pojęciem siły Wyższej Strony rozumieją w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar o dużych rozmiarach, huragan lub trąbę powietrzną, gwałtowne, ulewne deszcze z podtopieniami, obfite i gwałtowne opady śniegu), epidemie lub pandemie, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne), a także działania władzy państwowej (np. stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, zakazy importu lub eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczenie) - o czas w jakim Siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające realizacje przedmiotu umowy występowały,b) wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian lub niezbędny do dostosowania się do wprowadzonych zmian. Przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy również rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice,c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu lub śniegu, czy też występowanie niskich temperatur, w terminie powyżej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z przyjętą technologią - o czas występowania tych zjawisk,d) podjęcia decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których decyzje mają wpływ na zatrzymanie prac - o czas na jaki prace zostały zatrzymane, e) wystąpienia dodatkowych robót dla robót budowlanych lub usługi Inżyniera Kontraktu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, gdyby ich wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy - o czas niezbędny na wykonanie tych robót,f) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego - o czas na jaki wstrzymano prace,g) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - o czas wykonania tych robót,h) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy robót budowlanych - o czas skrócenia umowy, i) przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych z winy nie leżącej po stronie Inżyniera Kontraktu - o czas wydłużenia umowy,j) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas trwania przeszkody, o której mowa w §8 ust. 2 - o czas ustąpienia tej przeszkody,k) wystąpienia/ujawnienia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian w dokumentacji,l) wystąpienia kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury, o których nie było wiadomo na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,m) wystąpienia konieczności zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wdrożenia na budowie, n) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych - o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji,o) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych - o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji,p) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony środowiska (prowadzenie robót poza okresem występowania na terenie budowy gatunków chronionych itp.) - o czas niezbędny na dostosowanie do wymagań ochrony środowiska,q) podjęcia działań przez organy administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.- o czas przekroczenia, r) przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw z powodu: odmowy zawarcia umowy przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, konieczności rozpisania dodatkowego postępowania na roboty budowlane, usługi lub dostawy niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy - o czas trwania tej procedury, wszczęcia procedury odwoławczej oraz okoliczności związanych wystąpieniem zamówień dodatkowych, zamiennych oraz innych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - o czas trwania tej procedury,s) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje - o czas skrócenia robót,2) zmiany zakresu zamówienia polegającej na rezygnacji z wykonania części usługi wynikająca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,3) zmiany wynagrodzenia polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 w przypadku:a) wykonywania usługi Inżyniera Kontraktu za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi w przypadku przedłużenia robót budowlanych w stosunku do terminu umownego (po terminie 3 miesięcy wliczonych w cenę usługi),b) wykonywania czynności opisanych w pkt. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, w przypadku pozyskania dofinansowania inwestycji realizowanej przez Wykonawcę robót budowlanych, ze źródeł zewnętrznych (nie pochodzących w całości z budżetu miasta),4) zmiana wynagrodzenia polegająca na zmniejszeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku:a) rozpoczęcia świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu po terminie rozpoczęcia robót budowlanych,b) skrócenia terminu wykonania robót budowlanych,c) zawieszenia robót budowlanych,d) skróceniu lub nie wykonywania części przedmiotu umowy Inżyniera Kontraktu,5) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) zmiany osób Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,6) zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresów usługi przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w złożonej ofercie, Inżynier Kontraktu nie przewidział zakresu usług, których wykonanie powierzy Podwykonawcy,7) zmiana zakresu usługi, które Inżynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;8) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,9) zakresu obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, w przypadku ich pozyskania, z których umowa na usługę Inżyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane będzie finansowana,3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inżynier Kontraktu winien złożyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego opisanego w §2 ust. 3. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
 
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
1) zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia nie mogą zostać powierzone podwykonawcom: 1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy usługi wynikający z treści złożonej oferty.2. Przedmiotem podwykonawstwa nie może być zakres usługi wskazany dla Personelu Kluczowego wskazanego w § 6 ust. 5 wzoru umowy. Zamawiający wymaga, aby ta część usługi Inżyniera Kontraktu była wykonywana osobiście przez Zespół Inżyniera Kontraktu.
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdm.gliwice.eu . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta numer sprawy: ZDM.26.43.2020 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie https://espd.uzp.gov.pl/
3) ZAŁĄCZNIK NR 12 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego, 4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz  usług, 9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób, 10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

11) ZAŁĄCZNIK NR 11 -Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy  
Dyrektor Jednostki
 
09-12-2020 r.  Anna Gilner  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)