Oznaczenie sprawy: ZDM.26.42.2020.PP
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Biegusa z ul. Toruńską w Gliwicach"

Ogłoszenie o zamówieniu UsługiPodstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: Gliwice Kod NUTS: PL229 Gliwicki Kod pocztowy: 44-121Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Paweł Pendziałek E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008634Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Biegusa z ul. Toruńską w Gliwicach" Numer referencyjny: ZDM.26.42.2020.PPII.1.2)Główny kod CPV71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnejII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowy nowej drogi publicznej przebiegającej od ul. Biegusa do ul. Toruńskiej wraz ze skrzyżowaniami nowego połączenia z ulicami: Biegusa,Czapli i drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) jako 014KDD, nowego połączenia z ul. Rybnicką, nowego połączenia z ul. Toruńską i drogą oznaczoną w m.p.z.p. jako 47KDD.Szczegóły zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Zał nr 5 do specyfikacji.II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowaniaII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowy nowej drogi publicznej przebiegającej od ul. Biegusa do ul. Toruńskiej wraz ze skrzyżowaniami nowego połączenia z ulicami: Biegusa, Czapli i drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) jako 014KDD, nowego połączenia z ul. Rybnicką, nowego połączenia z ul. Toruńską i drogą oznaczoną w m.p.z.p. jako 47KDD.Szczegóły zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Zał nr 5 do specyfikacji.II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej w przygotowywaniu dokumentacji projektowej / Waga: 40% / Cena - Waga: 60%II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/05/2022Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweTermin:1) Przygotowanie wniosku odstępstwo od warunków techn. wraz z załącznikami, prognoz i analiz ruchu drogowego oraz wstępnego projektu z wariantami zagosp. terenu - 30.07.2021 r.2) Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji dr. wraz z załącznikami oraz projektu techn., specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót bud., przedmiarów, TER i kosztorysu inwest. - 31.05.2022Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,CD=>>III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:=>>CD- zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, CD =>>Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:=>>CDInne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.UWAGAZałączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word"III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:a) dysponują co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniejjednego projektu budowlano-wykonawczego budowy/przebudowy ulic/dróg (klasa L lub wyższa) o długości ponad 0,5 km,b) dysponują co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej o długości ponad 0,5 km,c) dysponują co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej o długości ponad 0,5 km,d) dysponują co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego o długości ponad 0,5 km.e) dysponują co najmniej jedną osobą, architektem krajobrazu lub ogrodnikiem z minimum 2 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania zieleni na terenach publicznych (w tym wykonanie przynajmniej 3 projektów w powyższym zakresie).III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Informacje zawarte na stroniehttps://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 28/01/2021, Czas lokalny: 10:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 28/01/2021, Czas lokalny: 13:00Miejsce:Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok.100 (sala konferencyjna), otwarcie ofertnastępuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzezodszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpb) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzpSekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100),2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. Referat Finansowo-Księgowy pok. 115,,5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w8 / 8terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/12/2020

 
Główny Specjalista
 
11-12-2020 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
11-12-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej