oznaczenie sprawy: ZDM.26.41.2020MZ

Zarząd Dróg Miejskich zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: Rozbudowa ul. Zbożowej"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice z ceną 353 994,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin realizacji
Liczba pkt w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej
Łączna punktacja

1.
Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k.
Rubinowa 2, 44-121 Gliwice
60,00
20,00
20,00
100,00
2.
BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT GRZEGORZ LEWOWSKI
SĘDZISŁAW 50, 58-410 MARCISZÓW
26,90
20,00
20,00
66,90
3.
PRACOWNIA PROJEKTOWA MOST M. WŁODARCZAK T. ŚWIDERSKI SP. J.
WARGOWO 88, 64-605 WARGOWO
39,70
0,00
20,00
59,70

Specjalista

23-02-2021 r. Małgorzata Zachara
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

23-02-2021 r. Anna Gilner

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)