Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.41.2020 Gliwice,  10-12-2020 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbożowej"
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy przyjmuje brzmienie jak w załączeniu.

 
 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara_m@zdm.gliwice.eu