ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.41.2020   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbożowej"

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

Dokumentacja projektowa       Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego       ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia w terminie: ............ miesięcy. Termin należy podać w całych miesiącach. Termin realizacji nie może być dłuższy niż do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie krótszy niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zaoferowanie terminu krótszego niż do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji wykonawca otrzyma 20 punktów. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy spowoduje odrzucenie oferty.

Doświadczenie projektanta branży drogowej: Oświadczam(amy) , że projektantem branży drogowej będzie: Pan(i): .............................................., który(a) wykonał(a) następujące projekty: 1. nazwa zadania: ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... Projekt polegał na wykoaniu: ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... o długości drogi/ .........................

2. nazwa zadania:

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:............................................................... ...................................................................................................................................................................... Projekt polegał na wykoaniu: ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... o długości drogi/ .........................

3. nazwa zadania:

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:............................................................... ...................................................................................................................................................................... Projekt polegał na wykonaniu: ...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... o długości drogi/ ...........................

4. nazwa zadania:

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:............................................................... ...................................................................................................................................................................... Projekt polegał na wykonaniu: ...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... o długości drogi/ ...........................

5. nazwa zadania:

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego projekt był wykonany:............................................................... ...................................................................................................................................................................... Projekt polegał na wykonaniu: ...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... o długości drogi/ ...........................

Akceptuję(emy) termin rękojmi określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej