Oznaczenie sprawy: ZDM.26.39.2020
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w ramach zadania: Budowa drogi publicznej równoległej do ulicy Biegusa w Gliwicach, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach.

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.39.2020Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Joanna LattaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, (…) w ramach zadania: Budowa drogi publicznej równoległej do ulicy Biegusa w Gliwicach, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach.Numer referencyjny: ZDM.26.39.2020II.1.2)Główny kod CPV71220000 Usługi projektowania architektonicznegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowy nowej drogi publicznej, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach, po śladzie planowanych dróg publicznychoznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako 14KDD oraz 050KDD1/2, w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku do SIWZ.II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu budowy nowej drogi publicznej, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach, po śladzie planowanych dróg publicznych oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako 14KDD oraz 050KDD1/2, w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku do SIWZ.II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 12Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, -zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, - zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniaSzczegółowe informacje opisane są w SIWZ zamieszczonej na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneIII.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w następujących specjalnościach:a) drogowej (koordynatora) - posiadającego doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3-ch projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, o klasie technicznej min. D, o wartości co najmniej 80.000 zł brutto każdy.Uwaga: Przez przygotowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.b) konstrukcyjno-budowlanej,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych,d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Inne dokumenty niewymienione powyżej:wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowiZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w powyżej.III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneZamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpb) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzpSekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 19/01/2021Czas lokalny: 10:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 19/01/2021Czas lokalny: 13:00Miejsce:Miejsce otwarcia: nr 100 (sala konferencyjna), Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice,Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 6.000,00 zł (sześć tysięcy 00/100 zł),2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,Szczegóły zawarte w SIWZ na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychStosowane będą zlecenia elektroniczneAkceptowane będą faktury elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

 
Główny Specjalista
 
08-12-2020 r.  Joanna Latta
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
08-12-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej