Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.38.2020 Gliwice,  19-01-2021 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w Gliwicach
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zmianie ulega pkt 19 SIWZ w zakresie opisu kryteriów oceny ofert tj.:

 

BYŁO: Kryterium "doświadczenie projektanta w specjalności drogowej (koordynatora)" - wykonanie 3 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, o klasie technicznej min. D, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy - 0 pkt, - wykonanie 4 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych o klasie technicznej min. G, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy

-10 pkt,- wykonanie 5 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych o klasie technicznej min. D, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy - 20 pkt, - wykonanie 6 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych o klasie technicznej min. D, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy - 40 pkt,

 

POWINNO BYĆ: Kryterium "doświadczenie projektanta w specjalności drogowej (koordynatora)" - wykonanie 3 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych, o klasie technicznej min. G, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy - 0 pkt, - wykonanie 4 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych, o klasie technicznej min. G, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy

-10 pkt,- wykonanie 5 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych, o klasie technicznej min. G, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy - 20 pkt, - wykonanie 6 projektów budowlano-wykonawczych budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, niebędących drogami rowerowymi, lub węzłów drogowych, o klasie technicznej min. G, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każdy - 40 pkt,

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05-02-2021 r. do godz. 10:00.      Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - nr 100 (sala konferencyjna), Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice w dniu 05-02-2021 r. o godz. 13:00.
 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-35 fax +48 32 300-86-99 latta_j@zdm.gliwice.eu