Oznaczenie sprawy: ZDM.26.38.2020
 
Zarząd Dróg Miejskich INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w Gliwicach

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.38.2020Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008634Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, proj. archit-bud oraz proj. tech. dla zadania: Rozbudowa węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w GliwicachNumer referencyjny: ZDM.26.38.2020II.1.2)Główny kod CPV71220000 Usługi projektowania architektonicznegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w Gliwicach do tzw. „pełnej koniczyny”, w trybie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest załączniku do SIWZ.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: zdmgDane referencyjne ogłoszenia: 2020-168754Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-612949Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1)Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofertZamiast:Data: 22/01/2021Czas lokalny: 10:00Powinno być:Data: 05/02/2021Czas lokalny: 10:00Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofertZamiast:Data: 22/01/2021Czas lokalny: 13:00Powinno być:Data: 05/02/2021Czas lokalny: 13:00VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

 

Główny Specjalista
 
19-01-2021 r.  Joanna Latta
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
19-01-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej