Oznaczenie sprawy: ZDM.26.37.2020MZ
 
Zarząd Dróg Miejskich INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachAdres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata ZacharaE-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.Numer referencyjny: ZDM.26.37.2020II.1.2)Główny kod CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleniZadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzeń nagłychSzczegółowy opis zamówienia dla wszystkich zadań zawarty został w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, wraz z wykazami ulic W1, W2,, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do SIWZUWAGA: W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego odrzucona.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: zdmgDane referencyjne ogłoszenia: 2020-163454Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 239-591179Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1)Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: III.1.3Zamiast:Dla zadania nr 1 do 5:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizujeusługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania(w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu) przez minimum dwa latakalendarzowe w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu:- mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni (...)Dla zadania nr 6:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeliokres prowadzeniadziałalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje przez minimumdwa lata kalendarzowe usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczaniachodników na powierzchni minimum 500 tyś m2 w jednym zadaniu (...)Powinno być:Dla zadania nr 1 do 5:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania przez minimum 12 miesięcy w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu:- mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni (...)Dla zadania nr 6:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu chodników o powierzchni min. 500 000 m2 przez minimum dwanaście miesięcy w maksymalnie dwóch umowach na usługi z zakresu:– mechanicznego i ręcznego zamiatania chodników(...)VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

 

Główny Specjalista
 
13-01-2021 r.  Joanna Latta
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
13-01-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej