Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.37.2020MZ Gliwice,  13-01-2021 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. Określenie warunku: BYŁO:

Dla zadania nr 1 do 5: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu) przez minimum dwa lata kalendarzowe w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu: - mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni (...)

Dla zadania nr 6: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje przez minimum dwa lata kalendarzowe usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników na powierzchni minimum 500 tyś m2 w jednym zadaniu (...)

POWINNO BYĆ:

Dla zadania nr 1 do 5: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania przez minimum 12 miesięcy w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu: - mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni (...)

Dla zadania nr 6: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługi polegające na oczyszczaniu chodników o powierzchni min. 500 000 m2 przez minimum dwanaście miesięcy w maksymalnie dwóch umowach na usługi z zakresu: – mechanicznego i ręcznego zamiatania chodników(...)

2. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 4 a-g o treści jak w załączeniu.

3. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" w następujący sposób:

- wykreśla się zdanie, cyt.:"Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące się w zakresie PKWiU 81.29.12.0 -Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu."

 

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedzi.  

 
 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara.m@zdm.gliwice.eu