Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.37.2020MZ Gliwice,  13-01-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisem SOPZ „Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące się w zakresie PKWiU 81.29.12.0-Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu. Proszę o podanie stawki VAT do tych usług.

 

Odpowiedź: Przy ocenie oferty Zamawiający posługuje się ceną w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843, z późn. zm.), która to ustawa ma zastosowanie do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020, z późn. zm.). Ustalenie właściwej stawki VAT na realizowane usługi należy do wykonawcy, gdyż to on określa cenę usługi. Zamawiający dysponuje wiążącą informacją stawkową udzieloną przez właściwy organ administracji skarbowej, wskazującej na to, iż dla podobnych rodzajów usług, właściwa jest stawka VAT 23%.

 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara.m@zdm.gliwice.eu