Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.37.2020MZ Gliwice,  04-01-2021 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu opisaną w Rozdziale 8 pkt 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:

BYŁO:

Dla zadania nr 1 do 5: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu) przez minimum dwa sezony letnie w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu: - mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni, UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi dotyczące poszczególnych Zadań są sumowane, np; - składając ofertę na Zadanie 1 i 2 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1 usługi na min. 1 000 000 m2 lub 2 usług po min. 500 000 m2 każde realizowanych w tym samym czasie. W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego odrzucona. Dla zadania nr 6: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje przez minimum dwa sezony letnie usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników na powierzchni minimum 500 tyś m2 w jednym zadaniu (...)

POWINNO BYĆ:

Dla zadania nr 1 do 5: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu) przez minimum dwa lata kalendarzowe w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu: - mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni, UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi dotyczące poszczególnych Zadań są sumowane, np; - składając ofertę na Zadanie 1 i 2 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1 usługi na min. 1 000 000 m2 lub 2 usług po min. 500 000 m2 każde realizowanych w tym samym czasie. W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego odrzucona. Dla zadania nr 6: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje przez minimum dwa lata kalendarzowe usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników na powierzchni minimum 500 tyś m2 w jednym zadaniu (...)

2. Zmawiający modyfikuje wzór umowy jezdnie, wzór umowy chodniki  stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ  o treści jak w załączeniu.

3. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 4 a-g o treści jak w załączeniu.

 

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedz.i  

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29-01-2021 r. do godz. 10:00.      Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna) w dniu 29-01-2021 r. o godz. 13:00.
 
  Z poważaniem Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara.m@zdm.gliwice.eu