Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.37.2020MZ Gliwice,  04-01-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Formularze cenowe zostały skonstruowane w sposób następujący (poniżej formularz dla Zadania 1, dla Zadań 2-5, formularz jest analogiczny):  
Załącznik nr 4 a Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2021r. Formularz cenowy - Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1 L.p. Zakres działań Cena jednostkowa netto (zł)   Szacowana ilość działań Wartość netto (kolumn a 3x4)   1 2 3 4 5 1 Zamiatanie jezdni       2 Usuwanie chwastów       3 Mycie nawierzchni       wartość netto   Vat (. .)   wartość brutto  
* Formularz Cenowy należy załączyć do oferty. ** WARTOŚĆ BRUTTO - należy przenieść do formularza oferty.
***Szacunek ilościowy prac, został określony wyłącznie po to aby dać Wykonawcom wspólną podstawę wyceny oferty. Liczba zamawianych usług może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakże wartość całkowita zamówienia nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na to zadanie w budżecie Zamawiającego.
 
Zamawiający nie podał żadnych wartości w kolumnie 4 pn. „Szacowana ilość działań”. Tym samym, wbrew zamieszczonemu pod formularzem objaśnieniu, tabele nie zawierają szacunku ilościowego prac, dającemu Wykonawcom wspólną podstawę wyceny oferty. Czyni do wypełnienie Formularzy ofertowych niemożliwym. Analogiczny brak określenia szacunkowej ilości prac niezbędnej do obliczenia ceny ofertowej dotyczy także formularzy ofertowych dla Zadania 6 i Zadania 7. Mając na uwadze powyższe proszę o uzupełnienie formularzy ofertowych (dla Zadań 1- 7) w kolumnie „Szacowana ilość działań”. Pytanie nr 2: W formularzu cenowym nie podano Szacunkowej ilości działań. Proszę o uzupełnienie Formularza celem umożliwienia złożenia prawidłowej Oferty.
Pytanie nr 3: Czy zamawiający może uzupełnić pozycje w formularzach cenowych dotyczące ‘szacowanej ilości działań’ jak i wskazać jakiej powierzchni ma dotyczyć ‘ cena jednostkowa netto’. Pytanie nr 4: W §5 pkt 1 WZORU Umowy (Załącznik nr 5b) widnieje zapis: „Zamawiający może wskazać wykonawcy do oczyszczenia (zamiatania), mycia w postaci całe ulicy lub jej części bazując na jednostkach miar wskazanych w ofercie. W formularzu cenowym dotyczącym zadania numer 6 brak jest pozycji dotyczącej w/w prac. Proszę o usunięcie zapisu z Umowy. Odpowiedź do pytania nr 1,2,3,4 Zamawiający uzupełnił ilości szacunkowych działań, modyfikując formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 4 a-g do SIWZ Pytanie nr 5: Czy zamawiający uzna spełniony warunek zdolności zawodowej o której mowa w ust. 8 pkt. 3 SIWZ, jeżeli wykonawca wykaże, że w przeciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: Należycie wykonał prace w zakresie oczyszczania dróg w ilości 500 000 m2 dla każdego zadania w trakcie jednego roku kalendarzowego a nie dwóch sezonów letnich (dwóch lat). Jeżeli wykonawca składa oferty na 2 zadania winien wykazać wykonanie usług na minimum 1 000 000m2 w trakcie jednego roku kalendarzowego a nie dwóch sezonów letnich (dwóch lat), zgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 7 p.z.p.. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2021 r, czyli w jednym roku a nie w okresie dwóch lat. W ocenie firmy warunek udziału w postępowaniu określony we SIWZ jest zbyt wygórowany i ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lub doprecyzowanie określenia użytego w ust. 8 pkt. 3 SIWZ - "sezon letni" na "rok kalendarzowy". Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2021 r, czyli w jednym roku, także w sezonie wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym. Odpowiedź na pytanie 5 i 6: Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ (ust. 8 pkt. 3 )w następujący sposób: Dla zadania nr 1 do 5: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu) przez minimum dwa lata kalendarzowe w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu: - mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni, UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi dotyczące poszczególnych Zadań są sumowane, np; - składając ofertę na Zadanie 1 i 2 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1 usługi na min. 1 000 000 m2 lub 2 usług po min. 500 000 m2 każde realizowanych w tym samym czasie. W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego odrzucona. Dla zadania nr 6: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje przez minimum dwa lata kalendarzowe usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników na powierzchni minimum 500 tyś m2 w jednym zadaniu. Pytanie nr 7: Zgodnie z brzmieniem SOPZ dla Zadań 1 - 5: „Zamiatanie jezdni wymienionych w wykazie W1 obejmuje mechaniczne i uzupełniająco ręczne oczyszczanie całej szerokości jezdni, łącznie z miejscami postojowymi zlokalizowanymi na jezdni, zatokami parkingowymi oraz zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy/jezdni, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, azylami, rondami, miejscami do ważenia pojazdów, krawężnikami i opaskami bezpieczeństwa oraz powierzchniami wyłączonymi z ruchu. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren każdorazowo oczyścić ręcznie (...)". Zamawiający wskazuje, że w przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren każdorazowo oczyścić ręcznie. Niemniej jednak Zamawiający nie precyzuje zasad postępowania w sytuacji, gdy nie będzie możliwie również przeprowadzenie oczyszczenia ręcznego np. że względu na pojazdy parkujące bardzo blisko krawężnika lub częściowo na chodniku i jezdni, zastawienia jezdni kontenerem czy innym przedmiotem. Zamawiający nie określa, w takim przypadku żadnej procedury wyłączającej, chociażby czasowo, ręczne oczyszczenie. W praktyce nie jest rzadką sytuacja, gdy w trakcie wykonywania usługi fragment jezdni jest niedostępny (np. z uwagi na pozostawiony pojazd) a w trakcie kontroli Zamawiającego przeszkoda nie istnieje (pozostawiona jest natomiast wynikająca z istnienia przeszkody nieczystość). Zamawiający nie precyzuje, w jaki sposób Wykonawcy powinni postępować w wyjątkowych sytuacjach, wynikających np. z braku dostępu do miejsc czyszczonych. Ma to istotne znaczenie, gdyż zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 Wzoru umowy: „Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty , w wysokości odpowiadającej ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wg. obmiaru”. Z kolei, w SOPZ Zamawiający wskazuje, że „Za nie oczyszczenie lub nie umycie należy rozumieć dopuszczenie do zalegania wszelkich nieczystości na 1% powierzchni przedmiotu. Może się więc okazać, że z uwagi na niemożność przeprowadzenia w danym miejscu ani mechanicznego ani ręcznego zamiatania Zamawiający uzna, że dana nawierzchnia w ogóle nie została oczyszczona. Nie jest przy tym wiadomo, do jakiej „nawierzchni przedmiotu” odnosi się ów 1% (czy chodzi o 1% całej ulicy, ujętej w Wykazie W1 stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ, czy 1% danego metra kwadratowego?). Zamawiający nie podaje Wykonawcom szczegółowych informacji w jaki sposób zostanie wyliczony procent zabrudzeń ani jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi. Analogiczne naruszenie, w zakresie odnoszącym się do braku określenia zasad obliczania 1% powierzchni przedmiotu dotyczy Zadania 6. Tu również Zamawiający nie podaje Wykonawcom szczegółowych informacji w jaki sposób zostanie wyliczony procent zabrudzeń ani jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi. Powoduje to, iż opis przedmiotu zamówienia jest niewystarczająco precyzyjny, a w szczególności istnienie niemożliwych do oszacowania ryzyk kontraktowych a w konsekwencji - brak niezbędnych danych do kalkulacji ceny. Mając na uwadze powyższe proszę o doprecyzowanie w SIWZ w jaki sposób wykonawcy powinni postępować w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z braku dostępu do miejsc czyszczonych (zarówno do oczyszczania mechanicznego jak i ręcznego) - dla Zadań 1 - 5 oraz doprecyzowanie w SIWZ zasad dotyczących weryfikowania przez Zamawiającego należytego oczyszczania powierzchni, w szczególności poprzez wskazanie w jaki sposób Zamawiający wyliczać będzie 1% zabrudzeń w odniesieniu do powierzchni zleconej oraz jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi - dla Zadań 1 - 6. Odpowiedź: Zamawiający stwierdza, iż wyłania Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, który posiada wiedzę i doświadczenie i każdorazowo jest w stanie wykonać usługę. Zamawiający każdorazowo wyliczy 1% zabrudzeń z metrów kwadratowych danej ulicy np.: jezdnia ulicy „A” metrów zleconych 100m2 – Zamawiający dokona odbioru jeżeli sumaryczna ilość zanieczyszczeń będzie mniejsza niż 1m2. Pytanie nr 8: Zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne należy zatem rozpatrywać, o ile ustawa Pzp nie stanowi inaczej, w świetle art. 353(1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Treść postanowień umownych jest istotna ze względu na interes wykonawcy związany z uzyskaniem i prawidłową realizacją zamówienia. W § 8 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 Zamawiający przewidział karę umowną za: - „niewykonanie we wskazanym terminie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ dotyczącymi lokalizacji i jakości wykonywanych prac oraz wymagań sprzętowych, w wysokości 300,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie potwierdzone w protokole sporządzonym w formie pisemnej". Uwzględniając, że: - dla Zadań 1-5 Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań sprzętowych (wymaga np. oczyszczania mechanicznego, bez wskazania wymogów co do sprzętu, przy użyciu którego należy zadanie zrealizować), - Zamawiający nie doprecyzował w SIWZ zasad dotyczących weryfikowania należytego oczyszczania powierzchni, w szczególności w jaki sposób Zamawiający wyliczać będzie 1% zabrudzeń w odniesieniu do powierzchni zleconej oraz jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi, ustalenie kary umownej za: „niewykonanie we wskazanym terminie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ dotyczącymi lokalizacji i jakości wykonywanych prac oraz wymagań sprzętowych” stanowi naruszenie równowagi stron umowy, tj. karę wygórowaną bowiem zasady jej naliczania nie zostały określone w umowie w sposób w precyzyjny, dokładny i zrozumiały. Analogiczne naruszenie zasad art. 353(1) Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy § 7 ust. 1 pkt g) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5, gdzie Zamawiający przewidział odstąpienie od umowy w przypadku gdy: „Wykonawca (...) nie korzysta ze wskazanej w ofercie bazy materiałowo sprzętowej spełniającej wszystkie normy określone w SIWZ” bowiem Wykonawca nie został zobowiązany do określenia w ofercie bazy materiałowo - sprzętowej a w SIWZ dla Zadań 1 - 5 brak jest skonkretyzowanych wymagań materiałowo - sprzętowych. Zasady odstąpienia od umowy w ww. zakresie nie zostały określone w umowie w sposób w precyzyjny, dokładny i zrozumiały. Mając na uwadze powyższe proszę o zmiany SIWZ / Wzorów umowy poprzez: • wykreślenie kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt a) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5, ewentualnie • dookreślenie zasad jej naliczania w sposób precyzyjny, dokładny i zrozumiały uwzględniając okoliczność, że kara nie może być nadmiernie wygórowana, poprzez usunięcie zapisu „oraz wymagań sprzętowych” oraz uregulowanie w SOPZ zasad dotyczących weryfikowania należytego oczyszczania powierzchni, w szczególności w jaki sposób Zamawiający wyliczać będzie 1% zabrudzeń w odniesieniu do powierzchni zleconej oraz jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi, • wykreślenie przesłanki odstąpienia od umowy wynikającej z § 7 ust. 1 pkt g) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5, W § 8 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 oraz w § 9 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy dla Zadania 6, Zamawiający przewidział karę umowną za: - „wskazanie w Raporcie dziennym pozycji której nie wykonywano kwotę w wysokości 300,00 zł za każda pozycję” Uwzględniając, że: - Zamawiający nie doprecyzował w SIWZ zasad dotyczących weryfikowania należytego oczyszczania powierzchni, w szczególności w jaki sposób Zamawiający wyliczać będzie 1% zabrudzeń w odniesieniu do powierzchni zleconej oraz jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi, - Wartość usługi wskazanej w raporcie, gdzie zamawiający może stwierdzić że nie została wykonana jest w wielu przypadkach wielokrotnie niższa niż 300 zł, przykładowo: • ul. Galaktyki, pow. 202,50 m2 - wartość wykonanej usługi zgodnie z szacowaniem Zamawiającego to 1,98 zł netto za 100m2 - 4,01zł netto, • ul. Bolesława Chrobrego, pow. 360,00 m2 - wartość wykonanej usługi zgodnie z szacowaniem Zamawiającego to 1,98 zł netto za 100m2 - 7,12 zł netto, • ul. Darz Bór, pow. 390,00 m2 wartość wykonanej usługi zgodnie z szacowaniem Zamawiającego* to 1,98 zł netto za 100m2 - 7,72 zł netto. ustalenie kary umownej za: „wskazanie w Raporcie dziennym pozycji której nie wykonywano kwotę w wysokości 300,00 zł za każda pozycję” stanowi naruszenie równowagi stron umowy, tj. karę wygórowaną bowiem zasady jej naliczania nie zostały określone w umowie w sposób precyzyjny, dokładny i zrozumiały. Mając na uwadze powyższe proszę o zmiany SIWZ / Wzorów umowy poprzez: • wykreślenie kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 oraz w § 9 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy dla Zadania 6, ewentualnie • ustalenie jej wysokości w sposób proporcjonalny do naruszenia, np. jako 3-krotność wartości niewykonanej usługi oraz uregulowanie w SOPZ zasad dotyczących weryfikowania należytego oczyszczania powierzchni, w szczególności w jaki sposób Zamawiający wyliczać będzie 1% zabrudzeń w odniesieniu do powierzchni zleconej oraz jakie zabrudzenia, mogą spowodować nieuznanie przez Zamawiającego wykonania usługi. Ponadto w SIWZ zostały naruszone zasady art. 353(1) Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w § 7 ust. 1 pkt b) - g) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 oraz w § 8 ust. 1 pkt b) - g) Wzoru umowy dla Zadania 6 i 7, gdzie Zamawiający przewiduje przesłanki odstąpienia przez Zamawiającego. Żadna z ww. przesłanek nie zawiera terminu, w którym Zamawiający może z ww. uprawnienia skorzystać. Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym art. 395 KC wyznaczenie terminu do odstąpienia jest niezbędne dla skutecznego zastrzeżenia tego prawa np. - wyrok SN Izba Cywilna, sygn. akt V CSK z dn. 21/05/2020 „Surowe wymagania przewidziane w art. 395 § 1 KC uzasadnione są dążeniem do wyznaczenia przynajmniej czasowych granic poważnego ograniczenia pewności stosunku umownego, jakim jest umożliwienie kontrahentowi całkowicie dowolnego decydowania o jego istnieniu i właśnie czynnik nieograniczonej swobody decyzji jest wyznacznikiem charakteru zastrzeżenia umownego z art. 395 § 1 KC. Jeżeli natomiast strony wprowadzą do umowy skonkretyzowane przyczyny, w których może dojść do odstąpienia i od ich wystąpienia uzależnią skuteczność oświadczenia, to tego rodzaju uprawnienie staje się czynnością o określonym uzasadnieniu (kauzalną), kontrolowalną, która może zbliżać się w charakterze do wypowiedzenia umowy i pełni raczej funkcje dyscyplinujące kontrahenta, niż osłabiające więź umowną. W takim wypadku może tracić na znaczeniu ograniczenie swobody złożenia oświadczenia o odstąpieniu terminem końcowym, użyteczne staje się natomiast np. terminowe powiązanie uprawnienia z powstaniem okoliczności uzasadniającej skorzystanie z tak ukształtowanego prawa odstąpienia od umowy (by nie przedłużać niepewności wynikającej z aktualizującego się wówczas uprawnienia)”. - wyrok SN , sygn. akt I CSK 718/16 z dnia 21/07/2017 „Do obligatoryjnych przesłanek zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy należy określenie strony (lub obu stron), której prawo odstąpienia przysługuje oraz wskazanie terminu, po upływie którego prawo odstąpienia wygasa. Odstąpienie od umowy jest wyjątkiem od zasady trwałości stosunków umownych zobowiązaniowych, dlatego postanowienia umowy regulujące tę instytucję prawną oraz oświadczenia stron składane na ich podstawie, powinny być interpretowane ściśle. Zastrzeżenie prawa odstąpienia nieograniczonego w czasie jest nieważne, stosownie do art. 58 § 1 i 3 KC i nie wywołuje żadnego skutku”. Dodatkowo w w § 8 ust. 6 Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 oraz w § 9 ust. 6 Wzoru umowy dla Zadania 6 i § 9 ust. 5 Wzoru umowy dla Zadania 7, gdzie Zamawiający wskazuje, że: „Łączna ilość kar umownych w trakcie trwania niniejszej umowy nie może przekroczyć 50 % wartości umowy. Przekroczenie wskazanej wartości kar umownych skutkować będzie rozwiązaniem umowy" nie wskazując w jakim trybie i terminie dojdzie do rozwiązania. Tradycyjnie w polskiej cywilistyce nazwa „rozwiązanie umowy” zarezerwowana jest dla czynności dwustronnej obejmującej porozumienie stron mające za przedmiot unicestwienie wiążącej je umowy. Między innymi w art. 77 § 2 i 3 KC stanowi się o rozwiązaniu umowy za zgodą obu stron. Możliwość rozwiązania przez strony łączącej je umowy jest następstwem swobody kontraktowej wynikającej z art. 353(1) KC. Tymczasem treść komentowanego zapisu Wzorów Umów wskazuje, że normuje on jednostronne uprawnienie Zamawiającego, niewymagające zgody Wykonawcy. Możność unicestwienia umowy w drodze jednostronnej czynności prawnej strony uprawnionej to odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie. Z pozoru nieróżniące się pojęcia, które prowadzą do zakończenia stosunku zobowiązaniowego w skutkach znacząco od siebie odbiegają - w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą a to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie (art. 395 § 2 KC). Możliwość wypowiedzenia umowy może wynikać zarówno z przepisów ustawy, jak i z zawartych w tej umowie postanowień. Możliwość wypowiedzenia umowy, trybu i skutków tego wypowiedzenia wymaga uprzedniego ustalenia, jakie przepisy prawa winny mieć w danej sprawie zastosowanie. Ustalenie tej kwestii wymaga analizy treści umowy pod kątem charakterystycznych jej cech i skorelowania ich z cechami umów uregulowanych w KC. W odniesieniu do klauzul przewidujących wcześniejsze zakończenie umowy, zauważyć należy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego, zawierana co do zasady na czas określony, została przez ustawodawcę skonstruowana jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym. Przepisy Pzp nie przewidują możliwości całkowicie dowolnego rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę. Zatem zasady zamówień publicznych, w tym zasada uczciwej konkurencji wymagają, by w każdym przypadku procedura korzystania z terminacji umowy była szczegółowo uregulowana (sposób przekazania informacji, termin, skutek, zasady rozliczeń). Mając na uwadze powyższe proszę o zmiany SIWZ / Wzorów umowy poprzez: • dookreślenie terminów, w którym Zamawiający może skorzystać z odstąpienia od umowy w okolicznościach uregulowanych w § 7 ust. 1 pkt b) - g) Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 oraz w § 8 ust. 1 pkt b) - g) Wzoru umowy dla Zadania 6 i 7, dookreślenie trybu skorzystania z terminacji umowy (sposób przekazania informacji, termin, skutek, zasady rozliczeń) w okolicznościach o których mowa w § 8 ust. 6 Wzoru umowy dla Zadań 1 - 5 oraz w § 9 ust. 6 Wzoru umowy dla Zadania 6 i § 9 ust. 5 Wzoru umowy dla Zadania 7
Odpowiedź: Zamawiający każdorazowo wyliczy 1% zabrudzeń z metrów kwadratowych danej ulicy np.: jezdnia ulicy „A” metrów zleconych 100m2 – Zamawiający dokona odbioru jeżeli sumaryczna ilość zanieczyszczeń będzie mniejsza niż 1m2.
Zamawiający modyfikuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 w następujący sposób: • w § 8 ust. 1 pkt a) poprzez wykreślenie zwrotu „oraz wymagań sprzętowych”. • zapis w § 8 ust.1 pkt d) wzoru umowy dla Zadań 1-5 oraz w § 9 ust. 1 pkt d) Wzoru umowy dla Zadania 6 otrzymuje brzmienie: „wskazanie w Raporcie dziennym pozycji której nie wykonywano kwotę w wysokości 300,00 zł za każdą pozycję” na zdanie „wskazanie w Raporcie dziennym pozycji której nie ma wykonywano kwotę w wysokości 100,00 zł za każdą pozycję”. • § 7 ust. 1 pkt b)-g) Wzoru umowy dla Zadań 1-5 oraz w § 8 ust. 1 pkt b) – g) Wzoru umowy dla Zadania 6 i 7”. Otrzymuje brzmienie:
b) zostanie ogłoszona upadłość bądź likwidacja Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od momentu powzięcia informacji, c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od momentu powzięcia informacji, d) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie do 48 godzin, licząc od doręczenia wezwania, w terminie 30 dni licząc od momentu powzięcia informacji, e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 48 godzin, w terminie 30 dni licząc od momentu powzięcia informacji, f) w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni licząc od momentu powzięcia informacji, g) Wykonawca wykonuje prace określone w SIWZ urządzeniami, maszynami nie spełniającymi wymogów technicznych określonych w przepisach oraz nie korzysta ze wskazanej w ofercie bazy materiałowo –sprzętowej lub innej spełniającej wszystkie normy określone w SIWZ, w terminie 30 dni licząc od momentu powzięcia informacji, Pytanie nr 9: W Rozdziale 8 SIWZ (Warunki udziału w Postępowaniu) pkt 3 (Zdolność techniczna lub zawodowa) Zamawiający formułuje następujące wymagania dla zadania nr 7: Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę polegającą na usuwaniu zdarzeń nagłych w minimalnej ilości 180 zdarzeń rocznie. W związku z powyższym wymogiem proszę o potwierdzenie, że minimalna ilość zdarzeń w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia będzie wynosić 180? Jednocześnie w celu prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej proszę o podanie maksymalnej ilości nagłych zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018, 2019r, 2020r. Czy Zamawiający może potwierdzić, że powyższe wymagania nie naruszają art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp? Odpowiedź: Zamawiający nie gwarantuje żadnej ilości minimalnej ani maksymalnej realizowanych zdarzeń. Ilość nagłych zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice w latach: o w 2018 ok. 414 zdarzeń, o w 2019 ok. 425 zdarzeń, o w 2020 ok. 355 zdarzeń do 30.11.2020. Wskazane przez Zamawiającego wymagania nie naruszają art. 22 ust. 1a w zw. Z art. 7 ust.1 ustawy Pzp. Pytanie nr 10: Zgodnie z zapisem SOPZ „Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zebrane z pasa zieleni zanieczyszczenia (wszelkiego typu włącznie z odpadami pochodzenia motoryzacyjnego, odpadami po budowlanymi oraz ponad gabarytowymi patrz na przykład meble itp.) W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez usuniecie materiału? Czy wykonawca zebrane zanieczyszczenia musi przetransportować na składowisko odpadów w ramach realizacji zamówienia? Czy koszt transportu i utylizacji Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej? Odpowiedź: Zamawiający stwierdza, iż wyłania Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, który posiada wiedzę i doświadczenie winien postępować zgodnie z przepisami prawa.
Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wymaga aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów? Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SOPZ Wykonawca „realizuje zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
 
Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedzi.

 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara.m@zdm.gliwice.eu